بدرالکردی رجوع کنید به بدربن حسنویه ناصرالدین

معرف

بدرالکُردی‌ رجوع کنید به بدربن‌ حسنویه‌، ناصرالدین#‌

متن

نظر شما