بدر (۱) (اصطلاح نجومی ) رجوع کنید به ماه

معرف

بدر (1) (اصطلاح‌ نجومی‌) رجوع کنید به ماه#‌

متن

نظر شما