بدخشی اشکمیشی رجوع کنید به بدخشی سمرقندی

معرف

بدخشی‌ اشکمیشی‌ رجوع کنید به بدخشی‌ سمرقندی#‌

متن

نظر شما