بدخشی ملاشاه رجوع کنید به بدخشی شاه محمد

معرف

بدخشی‌، ملاشاه‌ رجوع کنید به بدخشی‌، شاه‌محمد#

متن

نظر شما