بدخشانی میرضیاءالدین حسین ؤ والابدخشانی

معرف

بدخشانی‌، میرضیاءالدین‌ حسین‌ ؤ والابدخشانی‌#

متن

بدخشانی‌، میرضیاءالدین‌ حسین‌ ؤ والابدخشانی‌

نظر شما