بدخ رجوع کنید به شاه داغ

معرف

بُدُخ‌ رجوع کنید به شاه‌داغ#‌

متن

نظر شما