بدائیه رجوع کنید به بداء

معرف

بدائیه‌ رجوع کنید به بَداء#

متن

نظر شما