بدایعی بلخی رجوع کنید به بدیع بلخی ابومحمد بدیع بن محمد

معرف

بدایعی‌ بلخی‌ رجوع کنید به بدیع‌ بلخی‌، ابومحمد بدیع‌بن‌ محمد#

متن

نظر شما