بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار رجوع کنید به بدیعیه

معرف

بدایع‌الاسحار فی‌ صنایع‌ الاشعار رجوع کنید به بدیعیه‌#

متن

نظر شما