بختی خاندان رجوع کنید به بختی طایفه

معرف

بُختی‌، خاندان رجوع کنید به بُختی‌، طایفه‌#

متن

نظر شما