بخاری احمدبن فضل مساح رجوع کنید به ترازو

معرف

بخاری‌، احمدبن‌ فضل‌ مسّاح‌ رجوع کنید به ترازو#

متن

نظر شما