بحر قلزم رجوع کنید به بحر احمر(۱)

معرف

بحر قُلزُم‌ رجوع کنید به بحر احمر(1)#

متن

نظر شما