بحر قسطنطنیه رجوع کنید به مرمره دریای

معرف

بحر قسطنطنیه‌ رجوع کنید به مرمره‌، دریای#‌

متن

نظر شما