بحر طویل رجوع کنید به بحر

معرف

بحر طویل‌ رجوع کنید به بحر#

متن

نظر شما