بحر اسود رجوع کنید به دریای سیاه

معرف

بحر اَسوَد رجوع کنید به دریای‌ سیاه#‌

متن

نظر شما