بتشابع رجوع کنید به بتْشبع

معرف

بتشابع‌ رجوع کنید به بَتْشَبَع#‌

متن

نظر شما