بانیجوریان رجوع کنید به اندرآب ختلان

معرف

بانیجوریان‌ رجوع کنید به اندرآب‌، خُتّلان#‌

متن

نظر شما