بامدی رجوع کنید به باصری ایل

معرف

بامدی‌ رجوع کنید به باصری‌، ایل#‌

متن

نظر شما