بالی پاشا مسجد رجوع کنید به استانبول

معرف

بالی‌ پاشا، مسجد رجوع کنید به استانبول‌#

متن

نظر شما