بالغ زیج رجوع کنید به جامع زیج ؛ کوشیار گیلانی

معرف

بالغ‌، زیج‌ رجوع کنید به جامع‌، زیج‌؛ کوشیار گیلانی#‌

متن

نظر شما