باکالیجار مرزبان صمصام الدوله (رجوع کنید به صمصام الدوله دیلمی

معرف

باکالیجار مرزبان‌ ، صمصام‌الدوله‌ (رجوع کنید به صمصام‌الدوله‌ دیلمی#‌

متن

نظر شما