باقرخان بغایری رجوع کنید به بغایری ایل

معرف

باقرخان‌ بُغایری‌ رجوع کنید به بغایری‌، ایل#‌

متن

نظر شما