باش اعیان آل رجوع کنید به باوی ایل

معرف

باش‌ اعیان‌، آل‌ رجوع کنید به باوی‌، ایل‌#

متن

نظر شما