بارتنگ / بارتنگی رجوع کنید به برتنگی ؛ بدخشان

معرف

بارتنگ‌/ بارتنگی‌ رجوع کنید به برتنگی‌؛ بدخشان#

متن

نظر شما