باختر (۱) رجوع کنید به جهات اصلی

معرف

باختر (1) رجوع کنید به جهات اصلی#

متن

نظر شما