بابابیگ

معرف

سرکردة‌ خاندان‌ ازبک‌ کِنِگِس‌ که‌ تا 1287/1870 امیرِشهرِ سبز بود

متن

بابابیگ‌ ، سرکردة‌ خاندان‌ ازبک‌ کِنِگِس‌ که‌ تا 1287/1870 امیرِشهرِ سبز بود. با گشوده‌ شدن‌ این‌ شهر به‌ دست‌ روسها، با جماعتی‌ اندک‌ از اطرافیان‌ وفادارش‌ از آنجا گریخت‌، ولی‌ سرانجام‌ در فَرغانه‌ به‌ دام‌ افتاد و ناگزیر از اقامت‌ در تاشکند شد. در 1292/1875 به‌ خدمت‌ ارتش‌ روس‌ درآمد و در جنگ‌ با خوقند شرکت‌ کرد. در حدود 1316/1898 در تاشکند درگذشت‌.

نظر شما