باب (۳)

معرف

عنوان‌ برخی‌ از مشایخ‌ صوفیان‌ آسیای‌ مرکزی‌

متن


باب ‌(۳) ، عنوان‌ برخی‌ از مشایخ‌ صوفیان‌ آسیای‌ مرکزی‌. این‌ کلمه‌ ظاهراً تلفظ‌ محلّی‌ «بابا * »ست‌ که‌ عنوان‌ شایعتری‌ برای‌ پیران‌ صوفیه‌ بوده‌ است‌. هجویری‌ (ص‌ ۳۰۱) در ضمن‌ ذکر یکی‌ از پیران‌ فرغانه‌ به‌ نام‌ باب‌ عم‌ (در نسخه‌ بدل‌: عمرو)، که‌ به‌ احتمال‌ قوی‌ همان‌ باب‌ فرغانی‌ مذکور در طبقات‌ الصوفیه‌ است‌، می‌گوید: «و همة‌ درویشان‌ آن‌ دیار و مشایخ‌ بزرگ‌ را باب‌ خوانند». حکایاتی‌ نیز که‌ خواجه‌ عبداللّه‌ انصاری‌ (ص‌ ۵۰۲) از باب‌ فرغانی‌ نقل‌ کرده‌ است‌ مبنی‌ بر اینکه‌ به‌ نزدش‌ می‌آمدند و می‌گفتند: «ای‌ باب‌! دعایی‌ بکن‌...»، دلالت‌ بر رواج‌ این‌ عنوان‌ در مخاطبات‌ آن‌ نواحی‌ دارد. از جمله‌ کسانی‌ که‌ به‌ این‌ عنوان‌ مشهور بوده‌اند و نامشان‌ در منابع‌ ضبط‌ شده‌ است‌ باید از باب‌ ارسلان‌، شیخِ احمد یَسَوی‌ (متوفی‌ ۵۶۲) نام‌ برد (رجوع کنید به کوپریلی‌، فهرست‌)، و نیز از پیری‌ دیگر به‌ نام‌ باب‌ ماچین‌ که‌ در تاشکند سکونت‌ داشته‌ و برهان‌الدین‌ آبریز (قرن‌ نهم‌) از مریدان‌ او بوده‌ است‌ (واعظ‌ کاشفی‌، ج‌۲، ص‌ ۳۷۶).منابع‌: عبدالله‌ بن‌ محمد انصاری‌، طبقات‌ الصوفیه‌ ، چاپ‌ عبدالحی‌ حبیبی‌، کابل‌ ۱۳۴۱ش‌؛ علی‌ بن‌ حسین‌ واعظ‌ کاشفی‌، رشحات‌ عین‌الحیات‌ ، چاپ‌ علی‌ اصغر معینیان‌، تهران‌ ۱۳۵۶ش‌؛ علی‌ بن‌ عثمان‌ هجویری‌، کشف‌المحجوب‌ ، چاپ‌ ژوکوفسکی‌، تهران‌ ۱۳۵۸ش‌؛Fuad Kopulu, Turk edebiyaunda ilk mutasavv i flar , Ankara ۱۹۶۶.


نظر شما
مولفان
امد الگ ,
گروه
فلسفه ,
رده موضوعی
جلد1
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده