پیغمبر رجوع کنید به نبی‌؛ رسول‌

معرف

پيغمبر رجوع كنيد به نبي‌؛ رسول‌#

متن

پيغمبر رجوع كنيد به نبي‌؛ رسول‌

نظر شما