پیر هرات‌ رجوع کنید به انصاری‌ خواجه‌عبدالله‌

معرف

پير هرات‌ رجوع كنيد به انصاري‌، خواجه‌عبداللّه‌#

متن

پير هرات‌ رجوع كنيد به انصاري‌، خواجه‌عبداللّه‌

نظر شما