پیترو دلا واله‌ رجوع کنید به دلا واله‌ پیترو

معرف

پيترو دلاّ واله‌ رجوع كنيد به دلاّ واله‌ ، پيترو#

متن

پيترو دلاّ واله‌ رجوع كنيد به دلاّ واله‌ ، پيترو

نظر شما