پونه‌ (معرب‌ آن‌ فودنج‌/ فوذنج‌/ فوتنج‌ )

معرف

‌ نوعها يا گونه‌ هايي‌ از جنس‌ مِنتا (نعناع‌، پونه‌) از تيرة‌ پودَنگيان‌ (يا لبديسان‌ )، بويژه‌ نوعِ منتا پولِگيوم‌ ، داراي‌ مصارف‌ خوراكي‌ و دارويي‌
متن
پونه‌ (معرّب‌ آن‌، فودَنَج‌/ فوذَنج‌/ فوتَنَج‌ )، نام‌ نوعها يا گونه‌ هايي‌ از جنس‌ مِنتا (نعناع‌، پونه‌) از تيرة‌ پودَنگيان‌ (يا لبديسان‌ )، بويژه‌ نوعِ منتا پولِگيوم‌ ، داراي‌ مصارف‌ خوراكي‌ و دارويي‌.واژگان‌ و گياهشناسي‌ . تنوّع‌ نوعها و گونه‌هاي‌ منتا در نتيجة‌ دورَگه‌ شوندگي‌ طبيعي‌ آنها و نيز به‌ سبب‌ شباهت‌ ظاهر و بوي‌ خوش‌ و مزة‌ آنها اختلاط‌ و التباس‌ شديدي‌ در ميان‌ آنها و نامهايشان‌ پديد آورده‌ است‌ ( رجوع كنيد به ) دايرة‌ المعارف‌ گُلها و باغها ( ، مقالة‌ "menthe" )؛ لذا تعيين‌ هويّت‌ گياهشناختي‌ گونه‌ها و «جور» هاي‌ اين‌ جنس‌ بسيار دشوار است‌.ديوسكُوريدس‌ ، پزشك‌ و گياه‌ ـ داروشناس‌ نامدار يوناني‌ (سدة‌ اول‌ ميلادي‌) كه‌ حكيمان‌ دورة‌ اسلامي‌ معلومات‌ گياهشناسي‌ و داروشناسي‌ خود را عمدتاً از او بر گرفته‌اند، اين‌ جنسها و نوعهاي‌ كمابيش‌ مشابه‌ جنس‌ منتا را وصف‌ كرده‌ است‌ (فصل‌ 3) : 1) xon ¦ gle (به‌ صورت‌ معرّب‌، غَليخُن‌ در ترجمة‌ قديم‌ عربي‌ اصطِفَن‌ بن‌ بَسيل‌، ش‌28، ص‌253ـ254)، كه‌ گياهشناسان‌ جديد غربي‌ آن‌ را منتا پولگيوم‌ گونة‌ اِركتا («افراشته‌») دانسته‌اند (مثلاً رجوع كنيد به ترجمة‌ انگليسي‌ قديم‌ كتاب‌ ديوسكوريدس‌، توضيحات‌ گانتر ، ش‌36، ص‌270). 2) kalaminthe (به‌ صورت‌ معرّبِ قالَمنتي‌ در ترجمة‌ اصطفن‌ ، ش‌33، ص‌ 255ـ256)، كه‌ اصطفن‌ معادل‌ آن‌ را فوذنج‌ ذكر كرده‌، و گياهشناسان‌ جديد غربي‌ آن‌ را منتا سيلْوِستريس‌ (لفظاً «نعناع‌/ پونة‌ جنگلي‌») دانسته‌اند ( رجوع كنيد به هوپر ، ص‌140، كه‌ م‌. سيلوستريس‌ را براي‌ پونه‌ به‌ كار برده‌ است‌). 3) diktamnon (معرّب‌ آن‌، ديقطامنون‌ در ترجمة‌ اصطفن‌،ش‌29،ص‌254)،كه‌به‌نوشتة‌ ديوسكوريدس‌، بعضي‌ آن‌ را «غليخن‌ اَغريا» (لفظاً «غليخنِ/ پونة‌ وحشي‌/ صحرايي‌»)مي‌نامند،واصطفن‌آن‌ را برابر با «مشكطَرامَشير» (به‌ عقيدة‌ شليمر ] ص‌557 [ ، = Ziziphora cristata ] = كاكوتي‌؛ مظفريان‌، ص‌591 ، ش‌8222 [ ؛ به‌ گمانِ كَريموف‌ ، مترجم‌ و شارح‌ كتاب‌ الصيدنه‌ ابوريحان‌ بيروني‌ ] ص‌ 318 [ ، = Origanum dictamnus ] گونه‌اي‌ مرزنگوش‌ [ ) دانسته‌ است‌. 4) pseudodiktamnon (در ترجمة‌ اصطفن‌، ص‌ 254: فسودودقطمنن‌ ، لفظاً «ديكتامنُنِ كاذب‌»)، Marrubium pseudo-dictamnus (گونه‌اي‌ فراسيون‌ رجوع كنيد به مظفريان‌، ص‌ 338ـ339).شاهدي‌ براي‌ اختلاط‌ و التباس‌ مذكور در نوشته‌هاي‌ حكيمان‌ دورة‌ اسلامي‌، وصف‌ مفصّل‌ ابن‌ بيطار (متوفي‌ 646) از «فودنج‌» است‌ (ج‌3، ص‌170ـ172)، كه‌ چهار گياه‌ مذكورِ ديوسكوريدس‌ را با نام‌ كُلّي‌ و با اين‌ توضيح‌ آغازين‌ كه‌ «فودنج‌ سه‌ گونه‌ است‌: بَرّي‌، جَبَلي‌ و نَهري‌»، درهم‌ آميخته‌ است‌. واژة‌ پونه‌ ( ) پودَنه‌ ) * پودَنگ‌ فارسي‌ميانه‌) يا پودينه‌ (كه‌ در زبان‌ هندي‌/ اردو هنوز به‌ معناي‌ «نعناع‌»، در اصطلاح‌ علمي‌ منتا ساتيوا ، به‌ كار مي‌رود؛ رجوع كنيد به پلتس‌ ، واژة‌ پودينه‌ ) ظاهراً نخست‌ و در اصل‌ به‌ معناي‌ «نَعناع‌» * بوده‌ است‌ (مثلاً رجوع كنيد به كُردي‌ نيشابوري‌ ] تأليف‌ در 438 [ ، ص‌304: «النعنَع‌ و النعناع‌: پودينه‌»، ميداني‌ نيشابوري‌ ] متوفي‌ 518 [ ، ص‌503: «النعنع‌ و النعناع‌ و الحَبَق‌: پوذينه‌»، و محمود زَنجي‌ سِجزي‌ ] احتمالاً سدة‌ هشتم‌ [ : «الفوذنج‌: پودنه‌» ] ج‌ 1، ص‌255 [ و «النعناع‌ و النعنع‌: پودنه‌» ] ج‌ 1، ص‌358 [ ) ، از همان‌ تيرة‌ لبديسان‌، و سپس‌ به‌ گونه‌اي‌ نعناع‌ اختصاص‌ يافته‌ است‌. نعناع‌ معروف‌ (در اصطلاح‌ علمي‌، منتا ساتيوا ، لفظاً «نعناع‌/ پودنة‌ مزروع‌/ بُستاني‌» يا منتا پيپريتا ) را ديوسكوريدس‌ جداگانه‌ زير نامِ heduosmon emeron (مترادف‌ آن‌: mentha ) وصف‌ كرده‌ است‌ (در ترجمة‌ اصطفن‌ ] ش‌32، ص‌255 [ : «ايدويسمون‌، و مِنَ الناس‌ مَن‌ يُسمّيه‌ منتي‌، و هو النعنع‌، نباتٌ معروف‌»).احمد عيسي‌ (ص‌ 117، ش‌ 13) براي‌ م‌. پولگيوم‌ نامهاي‌ عربي‌ رسمي‌ يا گويشي‌ ديگري‌، علاوه‌ بر فودنج‌/ فوتنج‌ ، ذكر كرده‌ است‌، اين‌ چنين‌: حَبَق‌ ، فوتنج‌ بَرّي‌ ، صَعْتر الفُرس‌ ، نعنع‌ ] كذا [ ، بُلايَه‌ ، فُلَيَّة‌ (در مصر) و غاغَة‌ (در يَمَن‌).خواص‌ در پزشكي‌ سنّتي‌ (بُقراطي‌) . ديوسكوريدس‌ دربارة‌ غليخن‌ ، از جمله‌ مي‌گويد (ترجمة‌ اصطفن‌، همانجا): كُنشي‌ «مُسخّن‌» (گرم‌ كننده‌)، «مُلطّف‌» (نرم‌/ لطيف‌ كننده‌) و «مُنضّج‌» (پَزاننده‌) دارد. خوردنِ آن‌ حيض‌ را مي‌گشايد، مشيمه‌ و جَنين‌ ] مُرده‌ [ را ساقط‌ مي‌كند، و (با نمك‌ و عسل‌) اَخلاط‌ و فضول‌ را از شُشها و فضول‌ دوايي‌ را از معده‌ بيرون‌ مي‌آورد. با سركة‌ به‌ آب‌ آميخته‌ غَثَيان‌ و سوزش‌ معده‌ را فرو مي‌نشاند. بويانيدن‌ آن‌ با سركه‌ به‌ شخص‌ غَشيْ كرده‌ او را به‌ حال‌ عادي‌ باز مي‌گرداند. ] مضمضه‌ با [ كوبيدة‌ برگهاي‌ خشكانده‌ و سوزاندة‌ آن‌ لثه‌هاي‌ شُل‌ و سُست‌ را سخت‌ مي‌كند. ادامة‌ ضماد آن‌ بر موضع‌ دردمند تا وقتي‌ كه‌ پوست‌ آن‌ موضع‌ سرخ‌ شود، براي‌ درمان‌ نِقرس‌ سودمند است‌. ضماد آن‌ با سركه‌ (يا نمك‌) براي‌ آماس‌ سِپُرز و شستشو با جوشاندة‌ آن‌ براي‌ خارش‌ تن‌ خوب‌ است‌. جلوس‌ زنان‌ در طبيخ‌ آن‌ براي‌ باد (آماس‌) و پايين‌ افتادگي‌ زهدان‌ سود دارد.براي‌ سنجش‌ وابستگي‌ حكيمان‌ دورة‌ اسلامي‌ به‌ مطالب‌ ديوسكوريدس‌، مثلاً رجوع كنيد به موفق‌ هروي‌ (مؤلف‌ قديمترين‌ دارونامة‌ بازمانده‌ به‌ فارسي‌)، مقالة‌ «فوتنج‌»، ص‌241ـ242؛ ابن‌سينا، ج‌1، كتاب‌ دوم‌، مقالة‌ «فوذنج‌» (شامل‌ وصف‌ و خواص‌ چهار گونه‌ فوذنج‌: «نَهري‌، جَبَلي‌، غليخن‌ و فوذنج‌ التَّيس‌»)، ص‌ 684ـ686 ؛ و حكيم‌ مؤمن‌ (تأليف‌ در 1080)، مقالة‌«فوذنج‌»، ص‌ 652ـ653 . آنچه‌ در نوشته‌هاي‌ اينان‌ و ديگران‌ افزون‌ بر مطالب‌ ديوسكوريدس‌ دربارة‌ «غليخن‌» آمده‌ (مثلاً: براي‌ درمان‌ نَفَس‌ تنگي‌، يرقان‌، درد كليه‌ و مثانه‌؛ كُشندة‌ كرمهاي‌ روده‌ و ] بوسيلة‌ تدخين‌ برگهاي‌ آن‌ [ دافع‌ حشرات‌ زيانكار؛ ] طِلاي‌ كوبيدة‌ آن‌ [ براي‌ درمان‌ داء الفيل‌، واريس‌، عِرْق‌ النَسا، جُذام‌، ككمك‌، قابض‌ شكم‌) ناشي‌ از التباس‌ و اختلاط‌ خواص‌ چند گياه‌ است‌، كه‌ ديوسكوريدس‌ تحت‌ نامهاي‌ مختلف‌ (مذكور در بالا) ذكر كرده‌ است‌.با گذشت‌ زمان‌، بسياري‌ از مصارف‌ درماني‌ مذكور فراموش‌ شده‌ است‌. امروزه‌، لا اقل‌ در ايران‌، پونة‌ تازه‌ را مانند نعناع‌ به‌ عنوان‌ «سبزي‌» معطر، و دَمكردة‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ دارويي‌ «گرم‌» (ضدّ «سَردي‌»)، قابض‌ شكم‌، ضدّ نفخ‌ و جز اينها مي‌خورند. در نهضت‌ جديد بازگشت‌ به‌ داروپزشكي‌ سنّتي‌، تهيه‌كنندگان‌ عَرَق‌ يا اسانس‌ پونه‌، با استناد به‌ مآخذ قديم‌ (بويژه‌ تحفة‌ حكيم‌ مؤمن‌ )، از جمله‌، اين‌ خواص‌ و مصارف‌ را براي‌ اين‌ عرق‌ ذكركرده‌اند: «بادشكن‌، صفرابُر، خِلط‌آور، ضدّ نزله‌ و گريپ‌ و سياه‌ سرفه‌ و آسم‌ و هيستري‌ و نقرس‌ و (در استعمال‌ خارجي‌) براي‌ رفع‌ لكّه‌هاي‌ جلدي‌» ( رجوع كنيد به بروشور تبليغاتي‌ مجتمع‌ كشت‌ و صنعت‌ ايران‌ تَرگُل‌؛ براي‌ تركيب‌ شيميايي‌ منتا پولگيوم‌ و مصارف‌ آن‌ در پزشكي‌ جديد غربي‌ رجوع كنيد به زرگري‌، ج‌4، ص‌ 14ـ 18).منابع‌: ابن‌ بيطار، الجامع‌ لِمفردات‌ الادوية‌ والاغذية‌ ، بولاق‌ 1291؛ ابن‌سينا، القانون‌ في‌الطب‌ ، چاپ‌ ادوار قش‌، بيروت‌ 1408/1987؛ محمد مؤمن‌ بن‌ محمد زمان‌ حكيم‌ مؤمن‌، تحفة‌ حكيم‌ مؤمن‌ ، تهران‌ ?] 1402 [ ؛ ديوسكوريدس‌، هيولي‌ الطبّ في‌ الحشائش‌ و السموم‌ ، ترجمة‌ اِصْطِفَن‌ بن‌ بسيل‌ و اصلاح‌ حنين‌ بن‌ اسحاق‌، چاپ‌ سزار ا. دوبلر و الياس‌ تِرِس‌، تطوان‌ 1952؛ علي‌ زرگري‌، گياهان‌ داروئي‌ ، ج‌ 4، تهران‌ 1369ش‌؛ محمودبن‌ عمر زنجي‌ سجزي‌، مُهذّب‌ الاسماء في‌ مرتّب‌ الحروف‌ والاشياء ، چاپ‌ محمدحسين‌ مصطفوي‌، ج‌ 1، تهران‌ 1364 ش‌؛ يعقوب‌ بن‌ احمد كردي‌ نيشابوري‌، كتاب‌ البلغة‌: فرهنگ‌ عربي‌ و فارسي‌ ، چاپ‌ مجتبي‌ مينوي‌ و فيروز حريرچي‌، تهران‌ 1355 ش‌؛ مجتمع‌ كشت‌ و صنعت‌ ايران‌ تَرْگُل‌، عرقيّات‌ سنتي‌ ] بروشور تبليغاتي‌ [ ، تهران‌ ] بي‌تا. [ ؛ ولي‌الله‌ مظفريان‌، فرهنگ‌ نامهاي‌ گياهان‌ ايران‌: لاتيني‌، انگليسي‌، فارسي‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ احمد بن‌ محمد ميداني‌، السّامي‌ في‌ الاسامي‌ ، عكس‌ نسخة‌ مكتوب‌ به‌ سال‌ 601 هجري‌ قمري‌ محفوظ‌ در كتابخانة‌ ابراهيم‌ پاشا (تركيه‌)، تهران‌ 1345 ش‌؛ موفق‌ بن‌ علي‌ هروي‌، الابنية‌ عن‌ حقايق‌ الادوية‌ ، تصحيح‌ احمد بهمنيار، چاپ‌ حسين‌ محبوبي‌ اردكاني‌، تهران‌ 1346 ش‌؛Abu ¦ Rayh ¤ a ¦ n B ¦ â ru ¦ n ¦ â , Farmakognoziya v meditsine , ed. and tr. U. I. Karimov, Tashkent 1973; Pedanius Dioscorides, The Greek herbal of Dioscorides , tr. John Goodyer, 1655, ed. R. T. Gunther, Oxford 1934; L'encyclopإdie des fleurs et des jardins , Paris 1969; David Hooper, Useful plants and drugs of Iran and Iraq , with notes by Henry Field, ed. B. E. Dahlgren, Chicago 1937; Ahmed Issa, Dictionnaire des noms des plantes en latin, fran µ ais, anglais et arabe , Cairo 1930; John T. Platts, A dictionary of Urdu ¦ , classical Hind i ¦ and English , Oxford 1982; J.L. Schlimmer, Terminologie mإdico - pharmaceutique et anthropologique fran µ aise-persane ..., litho. ed., Tehran 1874, typo. repr. Tehran 1970.
نظر شما
مولفان
هوشنگ‌ اعلم‌ ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده