پوشنگ‌ رجوع کنید به بوشنج‌

معرف

پوشنگ‌ رجوع كنيد به بوشنج‌#
متن
پوشنگ‌ رجوع كنيد به بوشنج‌NNNNپوشو ـ كِنگ‌ ، بازرگان‌ و دولتمرد مسلمان‌ چيني‌. نويسندگان‌ چيني‌ و مسلمان‌ به‌ ذكر مختصري‌ از او اكتفا كرده‌اند. پو شوـ كنگ‌ ، كه‌ احتمالاً بخش‌ اول‌ نامش‌ از «اَبُو»ي‌ عربي‌ گرفته‌ شده‌ است‌، در اواسط‌ سدة‌ هفتم‌/سيزدهم‌زاده‌شد.بنابرنظريه‌اي‌،خاستگاه‌وي‌خانواده‌اي‌چيني‌شده‌ازاهالي‌ آسياي‌ مركزي‌ بوده‌ است‌ كه‌ در آغاز زمامداري‌ سلسلة‌ سونگ‌ ، در سچوان‌ اقامت‌ گزيدند و سپس‌ راهي‌ چوان‌ ـ چو شدند كه‌ در قرون‌ وسطا نزد مسافران‌ مسلمان‌ و غربي‌ به‌ زيتون‌ ( رجوع كنيد به چين‌ * ) مشهور بود. بنابر نظرية‌ ديگري‌، خانواده‌اش‌ در نيمة‌ دوم‌ دوران‌ حكومت‌ سلسلة‌ سونگ‌ از چامپا ، در آسياي‌ جنوب‌ شرقي‌، به‌ چوان‌ ـ چو مهاجرت‌ كردند. بنابر سومين‌و محتملترين‌ نظريه‌، وي‌ در خانواده‌اي‌ از عربستان‌ جنوبي‌ زاده‌ شد كه‌ در كوانگ‌ ـ چو ] = كانتون‌ ؛ رجوع كنيد به خانفو * [ اقامت‌ گزيده‌ بودند.پو يكي‌ از ثروتمندترين‌ بازرگانان‌ دريايي‌ در استانهاي‌ فو ـ كي‌ين‌ و كانتون‌ بود. در حدود 648/1250، وي‌ به‌ سرپرستي‌ تجارت‌ دريايي‌ در چوان‌ ـ چو منصوب‌ شد و اين‌ سمت‌ را براي‌ سي‌ سال‌ حفظ‌ كرد. او در اين‌ مقام‌، منافع‌ بازرگاني‌ را به‌ انحصار خود درآورد و ثروت‌ بسياري‌ اندوخت‌، ليكن‌ در پايان‌ زمامداري‌ سلسلة‌ سونگ‌، به‌ مغولها پناه‌ برد؛ و اين‌ كار او (كه‌ سببش‌ آن‌ بود كه‌ دربار سونگ‌ دارايي‌ شخصي‌ وي‌ را براي‌ تهية‌ هزينة‌ جنگ‌ با مغولان‌ حيف‌ و ميل‌ مي‌كرد) به‌ غلبة‌ سريع‌ مغولان‌ بر سرتاسر چين‌ انجاميد. به‌ دنبال‌ استقرار سلسلة‌ مغولي‌ يوان‌ ، پو به‌ عنوان‌ مأمور عاليرتبة‌ رستة‌ پياده‌ نظام‌ و سواره‌ نظام‌ در دفاع‌ و حمله‌، به‌ خدمت‌ گماشته‌ شد؛ سپس‌ معاون‌ مجمع‌ مشورتي‌ مردمي‌ در ايالت‌ كيانگ‌ ـ سي‌ و در 680/ 1281 يكي‌ از دو معاون‌ اجرايي‌ دبيرخانة‌ ايالتي‌ در ايالت‌ فوـ كي‌ين‌ شد. پس‌ از آن‌، در منابع‌ از او كمتر ياد شده‌ است‌؛ و بي‌گمان‌، در مكاني‌ كه‌ ناشناخته‌ است‌ درگذشته‌ است‌. در سرتاسر دورة‌ سلسلة‌ يوان‌، خانواده‌اش‌ در مقامهاي‌ حكومتي‌ در اوج‌ شهرت‌ بودند.پووخانواده‌اش‌،مسلماناني‌پارساوحامي‌جوامع‌اسلامي‌ در فوـ كي‌ين‌ بودند. آنان‌ براي‌ مرمت‌ ديوار شهر چوان‌ ـ چو كمك‌مالي‌،وبراي‌قبرستان‌مسلمانان‌زمين‌وقفي‌ هبه‌ كردند. پسر پو هزينة‌ بازسازي‌ مسجد شهر چينگ‌ ـ چين‌ ـ سو راتأمين‌كرد.چوان ‌ـ چوبه‌بزرگترين‌بندرتجاري‌و مركز مهم‌ مبلغان‌ مسلمان‌ و سفركنندگان‌ به‌ چين‌ تبديل‌ شد. با وجود اين‌، در دورة‌ سلسلة‌ مينگ‌ (1368ـ1644 ميلادي‌) از اهميت‌ اين‌ شهر كاسته‌ شد و حكمرانان‌ مينگ‌ خاندان‌ پو را به‌ علت‌ پيمان‌شكني‌ او در حق‌ سلسلة‌ سونگ‌ از تصدي‌ مناصب‌ دولتي‌ منع‌ كردند. با اينهمه‌، يكي‌ از اولاد پو در دورة‌ سلسلة‌ منچوـ چينگ‌ (1644ـ1911 ميلادي‌) نويسندة‌ برجسته‌اي‌ شد. اثر پو سونگ‌ ـ لينگ‌ ، ليائو ـ چاي‌ چيه‌ ـ اي‌ (قصه‌هاي‌ عجيب‌ يك‌ كارگاه‌ چهره‌پردازي‌) ويژگيهايي‌ از آسياي‌ مركزي‌ را دربر دارد و بازتاب‌ بسياري‌از سنّتهاي‌ اسلامي‌ است‌.منابع‌:Chang Hsiu-min, "Chan-ts'ءng Jءn Chams Yi-ju Chung- kuo Kao" (در مهاجرت‌ مردم‌ چام‌ به‌ چين‌) , Hsدeh Yدen , II/7 (1948), 41-59; Ch'en Mao-jءn, Ch'دan-nan Tsa-chih (مطالب‌ گوناگون‌ دربارة‌ چوآن‌ ـ چوي‌ جنوبي‌) , in Pao-yen-chai Mi- ji , vol. x, reprint of Shءng-shih Shang-chai edition, Taipei [n. d.]; Huai Yin-pu, ed, Ts'ung-hsiu Ch'دan-chou Fu-chih (فرهنگ‌ جغرافيائي‌ تجديدنظر شدة‌ چوآن‌ ـ چو) , repr. of 1870 edition, Tainan 1953; Kuwabara Jitesuzآ, "On P'u Shou-keng", Memoirs of the Research Department of To ¦ yo ¦Bunko , II (1928), 1-79, VII (1935), 1-104; Lo Hsiang-lin, P'u Shou-keng Chuan , Taipei 1955; Sugimoto Naojiro ¦ , "Bojuku no Kokuseki Mondai" (در باب‌ مليت‌ پوشو ـ كنگ‌) , To ¦ yo ¦ shi Kenkyu , XI/5-6 (1956), 66-76.
نظر شما
مولفان
چانگ‌ ـ كوان‌ لين‌ ( د. اسلام‌ ) ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده