پوتیفار رجوع کنید به قطفیر

معرف

پوتيفار رجوع كنيد به قِطفير#

متن

پوتيفار رجوع كنيد به قِطفير

نظر شما