پنج‌ هزار رجوع کنید به سکه‌

معرف

پنج‌ هزار رجوع كنيد به سكّه‌#

متن

پنج‌ هزار رجوع كنيد به سكّه‌

نظر شما