پنج‌تن‌

معرف

اني‌ براي‌ حضرت‌ محمّد، حضرت‌ علي‌، حضرت‌ فاطمه‌، امام‌ حسن‌ و امام‌ حسين‌ عليهم‌السّلام‌ كه‌ فضايل‌ و مقامات‌ مشترك‌ و مشابه‌ ايشان‌ سبب‌ امتياز آنان‌ در ميان‌ معصومين‌ چهارده‌گانه‌ نزد شيعة‌ اماميّه‌ شده‌ است‌
متن
پنج‌تن‌ ، عنواني‌ براي‌ حضرت‌ محمّد، حضرت‌ علي‌، حضرت‌ فاطمه‌، امام‌ حسن‌ و امام‌ حسين‌ عليهم‌السّلام‌ كه‌ فضايل‌ و مقامات‌ مشترك‌ و مشابه‌ ايشان‌ سبب‌ امتياز آنان‌ در ميان‌ معصومين‌ چهارده‌گانه‌ نزد شيعة‌ اماميّه‌ شده‌ است‌. اينان‌ به‌ آل‌عبا * ، آل‌كسا و خمسة‌ طيّبه‌ نيز مشهورند.در آيات‌ و روايات‌. شهرت‌ پنج‌تن‌ برگرفته‌ از شأن‌ نزول‌ آية‌ تطهير (احزاب‌: 33) است‌. اين‌ آيه‌ هنگام‌ گردآمدن‌ پيامبر و اهل‌بيت‌ وي‌ در زير عبايي‌ نازل‌ شد. مفسّران‌ شيعه‌ و بسياري‌ از عامّه‌، اهل‌بيت‌ پيامبر را در آن‌ زمان‌ منحصر به‌ حضرت‌ فاطمه‌ و شوهر و فرزندانش‌ دانسته‌اند كه‌ در اين‌ آيه‌ بدان‌ اشاره‌ شده‌ و آنها را به‌ دور از هرگونه‌ پليدي‌ معرفي‌ كرده‌ است‌. عناوين‌ آل‌عبا و آل‌كسا نيز ناظر به‌ اين‌ امر است‌.از آيات‌ ديگري‌ نيز فضيلت‌ پنج‌تن‌ استنباط‌ شده‌ است‌، از جمله‌ آية‌ مُباهله‌ * (آل‌عمران‌: 61) كه‌ در آن‌ از علي‌ عليه‌السّلام‌ به‌ نفس‌ پيامبر، از حضرت‌ فاطمه‌ عليهاالسّلام‌ به‌ زن‌ برگزيدة‌ خاندان‌ پيامبر و از حسنين‌ عليهماالسّلام‌ به‌ فرزندان‌ پيامبر تعبير شده‌ است‌؛ آيات‌ 5 تا 22 سورة‌ دهر، كه‌ به‌ دنبال‌ روزه‌ گرفتن‌ سه‌ روزة‌ علي‌، فاطمه‌ و حسنين‌ عليهم‌السّلام‌ و بخشيدن‌ افطار خود در هر سه‌ شب‌ به‌ مسكين‌ و يتيم‌ و اسير نازل‌ شد و اخلاص‌ و ايثار ايشان‌ ستايش‌ شد؛ آية‌ مودّت‌ * (شوري‌: 23) كه‌ در آن‌ مطابق‌ تفاسير عامه‌ و خاصه‌ مصداق‌ ذوي‌القرباي‌ پيامبر، علي‌ و فاطمه‌ و حسنين‌ عليهماالسّلام‌ بوده‌ و مودّت‌ ايشان‌ اجر رسالت‌ پيامبر قرار داده‌ شده‌ است‌؛ آيات‌ 19 تا 22 سورة‌ الرّحمن‌، كه‌ در آنها از علي‌ و فاطمه‌ عليهماالسّلام‌ به‌ دو دريا تعبير شده‌ است‌ كه‌ پيامبر به‌ مثابة‌ برزخي‌ ميان‌ ايشان‌ بوده‌ و حسنين‌ عليهماالسّلام‌ چون‌ لؤلؤ و مرجاني‌ هستند كه‌ از ملاقات‌ اين‌ دو دريا پديد مي‌آيند (شوشتري‌، ج‌ 3، ص‌ 274ـ279، ج‌ 9، ص‌ 107ـ109؛ مجلسي‌، ج‌ 24، ص‌ 97ـ99، ج‌ 37، ص‌ 64، 73، 96؛ سيوطي‌؛ طبرسي‌، ذيل‌ آيه‌)؛ آية‌ 30 سورة‌ بقره‌، «فتلقّي‌ آدم‌ من‌ ربّه‌ كلمات‌»، كه‌ مطابق‌ بعضي‌ روايات‌ عامّه‌ و خاصه‌ در تفسير اين‌ آيه‌، توسّل‌ حضرت‌ آدم‌ عليه‌السّلام‌ به‌ انوار خمسة‌ طيّبه‌ و خواندن‌ خداوند به‌ اسماء ايشان‌ («كلمات‌») سبب‌ آمرزش‌ و قبولي‌ توبة‌ وي‌ گرديد (شوشتري‌، ج‌ 3، ص‌ 76ـ80، ج‌ 5، ص‌ 11، ج‌ 9، ص‌ 102ـ105؛ مجلسي‌، ج‌ 26، ص‌ 323ـ 328، 333؛ حسيني‌ فيروزآبادي‌، ج‌ 1، ص‌ 205؛ اميني‌، ج‌ 7، ص‌ 300ـ301؛ طبرسي‌؛ بحراني‌؛ ابوالفتوح‌ رازي‌، ذيل‌ آيه‌). در بعضي‌ از اين‌ روايات‌ (شوشتري‌، ج‌ 5، ص‌ 4؛ مجلسي‌، ج‌ 15، ص‌ 9، 14ـ15، ج‌ 25، ص‌ 6، ج‌ 26، ص‌ 327ـ 328، ج‌ 37، ص‌ 47، 62ـ63؛ اميني‌، ج‌ 2، ص‌ 300ـ301) به‌ اشتقاق‌ نامهاي‌ پنج‌تن‌ (محمّد، علي‌، فاطمه‌، حسن‌ و حسين‌) از اسامي‌ باري‌ (محمود و حميد، علي‌ و عالي‌ و اعلي‌، فاطر و فاطم‌، محسن‌ و ذوالاحسان‌ و ذوالاسماء الحسني‌) با اختلاف‌ تصريح‌ شده‌ است‌. نيز در تفسير و تأويل‌ اين‌ آيه‌ و آية‌ «و اذ ابتلي‌ ابراهيم‌ ربّه‌ بكلماتٍ فاتمهّن‌» (بقره‌: 124) علاوه‌ بر تأويل‌ «كلمات‌» به‌ پنج‌تن‌ و تأويل‌ «فَأتَمَّهُنَّ» به‌ نُه‌ امام‌ از نسل‌ امام‌ حسين‌ عليهم‌السّلام‌، مناقب‌ و فضايل‌ عديده‌اي‌ در شأن‌ آل‌عبا نقل‌ شده‌ است‌ (براي‌ نمونه‌ رجوع كنيد به بحراني‌؛ طبرسي‌، ذيل‌ آية‌ مذكور؛ شوشتري‌، ج‌ 3، ص‌ 79، ج‌ 5، ص‌ 262ـ265، ج‌ 7، ص‌ 180ـ 183، ج‌ 18، ص‌ 344ـ347؛ مجلسي‌، ج‌ 25، ص‌ 2ـ3، 6، 16ـ 17، ج‌ 26، ص‌ 273، 311ـ312، 323ـ327، 343؛ حسيني‌ فيروزآبادي‌، ج‌ 1، ص‌ 207؛ اميني‌، ج‌ 2، ص‌ 300ـ301؛ قندوزي‌، ج‌ 1، ص‌ 290). همچنين‌ در آية‌ «اَسْتَكْبَرْتَ اَم‌كَنتَ مِن‌ العالين‌» (ص‌:75) از «عالين‌» به‌ خمسة‌ طيّبه‌ تأويل‌ شده‌ است‌ (بحراني‌، ذيل‌ آيه‌؛ مجلسي‌، ج‌ 25، ص‌ 2، ج‌ 26، ص‌ 346ـ 347). آيات‌ ديگري‌ نيز مطابق‌ بعضي‌ روايات‌ عامّه‌ و خاصه‌ به‌ مقام‌ پنج‌تن‌ اشاره‌ دارد كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌: نسا: 69؛ ابراهيم‌: 24؛ نحل‌: 43؛ طه‌: 132؛ فرقان‌: 74؛ ذاريات‌: 27؛ طور: 21؛ حشر: 9 ( رجوع كنيد به شوشتري‌، ج‌ 3، ص‌ 482ـ483، 542، 560، ج‌ 14، ص‌ 375، 389ـ391، 542، 550، 591 ـ593، 637، 682؛ مجلسي‌، ج‌25، ص‌ 16، 30، 220، 241، ج‌ 37، ص‌ 83).گذشته‌ از آيات‌ قرآن‌، در جوامع‌ روايي‌ عامّه‌ و خاصّه‌، ابوابي‌ در اختصاصات‌ و مناقب‌ پنج‌تن‌ آمده‌ است‌ ( رجوع كنيد به حسيني‌ فيروزآبادي‌، ج‌ 1، ص‌ 264ـ311؛ شوشتري‌، ج‌ 5، ص‌ 3ـ4، 11ـ22، 45ـ 46، ج‌ 18، ص‌ 384 به‌ بعد؛ مجلسي‌، ج‌ 37، ص‌ 35ـ107). در بعضي‌ از روايات‌ نيز جبرئيل‌ ششمين‌ نفر پس‌ از پنج‌ تن‌ (جَبْريلُ سادِسُنا») خوانده‌ شده‌ است‌ (قندوزي‌، ج‌ 1، ص‌ 323؛ مجلسي‌، ج‌ 42، ص‌ 63، ج‌ 43، ص‌ 49؛ نيز براي‌ فضيلت‌ پنج‌تن‌، محبت‌ به‌ ايشان‌ و تعابيري‌ كه‌ دربارة‌ مقام‌ دنيوي‌ و اخروي‌ ايشان‌ به‌ كار رفته‌ است‌ رجوع كنيد به مجلسي‌، ج‌ 37، ص‌36ـ37، 47، 64ـ65، 75، 78، 84 ـ 85؛ حسيني‌ فيروزآبادي‌، ج‌ 1، ص‌ 300، ج‌ 2، ص‌ 78، ج‌ 3، ص‌ 133، 139ـ 141؛ اميني‌، ج‌ 2، ص‌ 300ـ 301؛ شوشتري‌، ج‌ 5، ص‌ 20، 53، 90، ج‌ 18، ص‌ 348ـ355؛ تفسير آية‌ مودّت‌ در زمخشري‌؛ قندوزي‌، ج‌ 2، ص‌ 68، 297).احترام‌ و افتخار به‌ پنج‌تن‌ در كلمات‌ و احتجاجات‌ و خطبه‌هاي‌ اهل‌بيت‌ عليهم‌السّلام‌ نيز به‌ چشم‌ مي‌خورد. در بسياري‌ از مناشدات‌ و معرفيهاي‌ افتخارگونه‌ كه‌ از ائمه‌ ايراد كرده‌اند تصريح‌ به‌ نامهاي‌ خمسة‌ طيّبه‌ به‌ منزلة‌ شاخص‌ در اصالت‌ و حسب‌ و نسب‌ اهل‌بيت‌ وجود دارد ( رجوع كنيد به شوشتري‌، ج‌5، ص‌28ـ29، 31ـ32، 39؛ مجلسي‌، ج‌33، ص‌ 184، ج‌ 37، ص‌ 48، 66، ج‌ 45، ص‌ 138؛ اميني‌، ج‌ 1، ص‌ 160، 209).برتري‌ و فضيلت‌ پنج‌تن‌ در ميان‌ ائمة‌ چهارده‌گانه‌ به‌ مدد قراين‌ ثابت‌ مي‌شود. اين‌ قراين‌ همان‌ مناقب‌ مشترك‌ و اختصاصي‌ خمسة‌ طيّبه‌ است‌. نيز شهادت‌ امام‌ حسين‌ عليه‌السّلام‌ (61 ق‌) كه‌ خاتم‌ پنج‌تن‌ بوده‌ و در ادعيه‌ و زيارات‌ (مجلسي‌، ج‌ 45، ص‌ 250، ج‌ 98، ص‌ 179، 196، 235، 313، 318، 360) به‌ «خامس‌ اهل‌ العباء» و «خامس‌ اصحاب‌ الكساء» موسوم‌ است‌ (اين‌ القاب‌ براي‌ علي‌ عليه‌السّلام‌ نيز احتراماً به‌ كار رفته‌ است‌ رجوع كنيد به مجلسي‌، ج‌ 65، ص‌ 130، ج‌ 97، ص‌ 205، 302، 373)، و به‌ منزلة‌ وفات‌ همة‌ پنج‌تن‌ و ازينرو اعظم‌ مصايب‌ تلقّي‌ شده‌ است‌ (همان‌، ج‌ 44، ص‌ 269ـ270، ج‌ 45، ص‌ 2، 88). در ميان‌ پنج‌تن‌ نيز ترتيب‌ فضيلت‌ و برتري‌ به‌ دلالت‌ بعضي‌ اخبار تا حدودي‌ روشن‌ است‌. آنچه‌ مسلّم‌ است‌ پيامبر بر ساير پنج‌تن‌ و اميرالمؤمنين‌ بر فاطمه‌ و حسنين‌ عليهماالسّلام‌ برتري‌ دارند (همان‌، ج‌ 26، ص‌ 272، ج‌ 37، ص‌ 75، 87، ج‌39، ص‌90ـ92) و در افضليّت‌ فاطمه‌ بر حسنين‌ يا بالعكس‌ اختلاف‌ است‌ ( رجوع كنيد به آقابزرگ‌ طهراني‌، ج‌ 4، ص‌ 359؛ ميرزاي‌ قمي‌، ج‌ 2، ص‌ 785؛ مجلسي‌، ج‌ 43، ص‌ 264، ج‌ 45، ص‌ 3).منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهراني‌، الذريعة‌ الي‌ تصانيف‌ الشيعة‌ ، چاپ‌ علي‌ نقي‌ منزوي‌ و احمد منزوي‌، بيروت‌ 1403/1983؛ ابوالفتوح‌ رازي‌، روض‌ الجنان‌ و روح‌ الجنان‌ في‌ تفسير القرآن‌ ، چاپ‌ محمد جعفر ياحقي‌ و محمد مهدي‌ ناصح‌، مشهد 1365ـ1375ش‌؛ عبدالحسين‌ اميني‌، الغدير في‌ الكتاب‌ و السنة‌ و الادب‌ ، بيروت‌ 1387/1967؛ هاشم‌بن‌ سليمان‌ بحراني‌، البرهان‌ في‌ تفسير القرآن‌ ، قم‌ ] بي‌تا. [ ؛ مرتضي‌ حسيني‌ فيروزآبادي‌، فضائل‌ الخمسة‌ من‌ الصحاح‌ الستة‌ ، بيروت‌ 1402/ 1982؛ عبدالرحمان‌بن‌ ابي‌بكر سيوطي‌، الدرّ المنثور في‌ التفسير بالمأثور ، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ نورالله‌بن‌ شريف‌الدين‌ شوشتري‌، احقاق‌ الحق‌ و ازهاق‌ الباطل‌ ، با تعليقات‌ شهاب‌الدين‌ مرعشي‌، چاپ‌ محمود مرعشي‌، قم‌ 1377ـ ؛ فضل‌بن‌ حسن‌ طبرسي‌، مجمع‌البيان‌ في‌ تفسير القرآن‌ ، چاپ‌ هاشم‌ رسولي‌ محلاتي‌ و فضل‌الله‌ يزدي‌ طباطبائي‌، بيروت‌ 1408/1988؛ محمدبن‌ عمر فخررازي‌، التفسير الكبير ، قاهره‌ ] بي‌تا. [ ، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ] بي‌تا. [ ؛ سليمان‌بن‌ ابراهيم‌ قندوزي‌، ينابيع‌ المَودَّةِ لِذَويِ القُربي‌ ، چاپ‌ علي‌ جمال‌ اشرف‌ حسيني‌، قم‌ 1416؛ محمدباقربن‌ محمدتقي‌ مجلسي‌، بحارالانوار ، بيروت‌ 1403/1983؛ ابوالقاسم‌بن‌ محمدحسن‌ ميرزاي‌ قمي‌، جامع‌ الشتات‌ ، چاپ‌ سنگي‌ تهران‌ 1277.پنج‌ تن‌ در اعتقادات‌ و ادبيات‌ و فرهنگ‌ عامه‌ . تركيب‌ «پنج‌تن‌» به‌ لحاظ‌ اهميت‌ و تقدس‌ نسبي‌ جزء اول‌ آن‌، «پنج‌»، در آيينها و اديان‌ مختلف‌، در خور توجه‌ است‌ ( رجوع كنيد به ) دايرة‌المعارف‌ دين‌ ( ، ذيل‌ "numbers" ؛ ) فرهنگ‌ باورها و اديان‌ ( ، ذيل‌ « five ») و در مواردي‌ از باورها و احكام‌ اسلامي‌ از قبيل‌ پنج‌ پيامبر اولوالعزم‌، پنج‌ ركن‌ ايمان‌ و پنج‌ وقت‌ نمازهاي‌ يوميه‌ نيز به‌ كار رفته‌ است‌. با وجود اين‌، ادعاي‌ وجود ارتباط‌ ميان‌ اهميت‌ و تقدس‌ عدد پنج‌ و شأن‌ والا و تقدس‌ پنج‌ تن‌ در باورهاي‌ شيعي‌ موجه‌ نمي‌نمايد.فضل‌ و برتري‌ ويژة‌ پنج‌تن‌ از ميان‌ چهارده‌معصوم‌ عليهم‌السّلام‌ در اعتقادات‌ شيعي‌ ( رجوع كنيد به همين‌ مقاله‌، قسمت‌ پيشين‌) تا بدان‌ پايه‌ است‌ كه‌ حتي‌، به‌ گزارش‌ كتب‌ ملل‌ و نحل‌، پيروان‌ فردي‌ به‌ نام‌ شَريعي‌، از غلاة‌، معتقد به‌ الوهيت‌ پنج‌تن‌ بوده‌اند (اشعري‌، ص‌ 14؛ بغدادي‌، ص‌ 252، 255ـ256). همچنين‌، به‌ نوشتة‌ كشّي‌ (ص‌ 399ـ400) بشّار شعيري‌ ، از پيروان‌ امام‌ صادق‌ عليه‌السّلام‌، به‌ الوهيت‌ پنج‌تن‌ معتقد بوده‌ است‌، و صاحبان‌ چنين‌ اعتقادي‌ را مخمسّه‌ * ناميده‌اند.در ادبيات‌ شيعي‌، قدر و اهميت‌ پنج‌ تن‌ در مدايح‌ و مناقب‌ و نيز در قالب‌ توسّل‌ به‌ مقام‌ و منزلت‌ والاي‌ ايشان‌ در اجابت‌ دعا بازتاب‌ يافته‌ و غالباً از ايشان‌ با عناوين‌ آل‌ رسول‌، بني‌فاطمه‌، خمسة‌ آل‌ عبا، خمسة‌ طيّبه‌ ياد شده‌ است‌ (به‌عنوان‌ نمونه‌ رجوع كنيد به سعدي‌، ص‌ 36). اما مي‌توان‌ به‌ مدح‌ سنايي‌ (ص‌ 645) و ناصرخسرو (ص‌ 129) نيز اشاره‌ كرد كه‌ به‌طور ويژه‌ و با ذكر هريك‌ از اين‌ پنج‌تن‌، به‌ آنان‌ نظر داشته‌اند. از جمله‌ اشعاري‌ كه‌ در توسل‌ به‌ ايشان‌ مي‌توان‌ نام‌ برد شعر ابن‌داغر (متوفي‌ 9) و شيخ‌ حرّ عاملي‌ (متوفي‌ 1190) است‌ (اميني‌، ج‌ 7، ص‌ 29ـ30، ج‌ 11، ص‌ 332ـ334). همچنين‌، از برخي‌ علماي‌ عامّه‌ اشعاري‌ در توسل‌ به‌ پنج‌ تن‌ و ارجوزه‌هايي‌ در گزارش‌ حديث‌ كساء موجود است‌ (شوشتري‌، ج‌ 2، ص‌ 513 ـ514، 518، 558 ـ 562، ج‌ 9، ص‌ 695، ج‌ 14، ص‌ 57). در زبان‌ اردو نيز در شرح‌ مصائب‌ پنج‌تن‌ و موضوعات‌ ديگر مربوط‌ به‌ ايشان‌ آثاري‌ نوشته‌ شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به نقوي‌، ج‌ 2، ص‌ 210، 458، 498؛ خليل‌ تتوي‌، ص‌ 58).در برگزاري‌ مراسم‌ ديني‌ و فرهنگ‌ عامة‌ شيعه‌ جلوه‌هاي‌ گوناگوني‌ از حضور پنج‌تن‌ و نمادهاي‌ آن‌ يافت‌ مي‌شود. با توجه‌ به‌ روايات‌ متعدد در شأن‌ والاي‌ پنج‌تن‌، استمداد و توسّل‌ به‌ ايشان‌ در ابتداي‌ دعا امري‌ متداول‌ است‌ (براي‌نمونه‌روايات‌رجوع كنيد به مجلسي‌، ج‌ 11، ص‌ 328ـ339، ج‌ 13، ص‌ 301، ج‌ 26، ص‌319 به‌ بعد، باب‌ «اَنّ دعاءالانبياء استجيب‌ بالتوسل‌ والاستشفاع‌ بهم‌ صلوات‌الله‌ عليهم‌ اجمعين‌»، حديث‌ 3ـ6، 8 ـ10، 14ـ 15، ج‌ 44، ص‌ 230، ج‌ 95، ص‌ 137؛ قندوزي‌، ج‌ 1، ص‌ 290). در مجالس‌ عزاداري‌ و اطعام‌، پنج‌ مشعل‌ كوچك‌ يا شمع‌ به‌عنوان‌ نماد و نشانة‌ پنج‌تن‌ افروخته‌ مي‌شود، همانگونه‌ كه‌ دوازده‌ يا چهارده‌ شمع‌ روشن‌ تمثيلي‌ از دوازده‌ امام‌ يا چهارده‌ معصوم‌ به‌شمار مي‌رود (شكورزاده‌، ص‌ 49). پنجة‌ دست‌ فلزي‌ به‌ عنوان‌ نمادي‌ از پنج‌ تن‌ آل‌عبا ــ كه‌ گاه‌ اسم‌ ايشان‌ بر روي‌ آن‌ نوشته‌ يا حك‌ شده‌ است‌ ــ بر سر عَلَم‌ و كُتَل‌، پرچمها و كاسه‌هاي‌ آب‌ در مراسم‌ عزاداري‌ به‌ كار مي‌رود.قسم‌ دادن‌ به‌ حق‌ پنج‌تن‌ و نگاشتن‌ نام‌ ايشان‌ بر روي‌ انگشتر براي‌ مصونيت‌ از آسيبهاي‌ پيش‌بيني‌ناپذير (شاملو، ص‌ 795، 1026) و نيز نصب‌ الواحي‌ با طرحهاي‌ گوناگون‌ بر سردر اماكن‌ عمومي‌ و منازل‌ رايج‌ است‌. غالباً نام‌ الله‌ در بالا و در پايين‌ آن‌ در دو طرف‌ نام‌ محمد و علي‌، در وسط‌ فاطمه‌ و پايينتر، در دو طرف‌، نامهاي‌ حسن‌ و حسين‌ عليهم‌السّلام‌ نوشته‌ مي‌شود كه‌ به‌ نوعي‌ بر محوري‌ بودن‌ و مركزيت‌ حضرت‌ فاطمه‌ در ميان‌ پنج‌تن‌ تأكيد دارد. در اسامي‌ مقبره‌ها، امامزاده‌ها و اماكن‌ مقدس‌ نيز به‌ عنوان‌ «پنج‌تن‌» برمي‌خوريم‌، از جمله‌ امامزاده‌ پنج‌تن‌ در شهرهاي‌ گرمسار، آمل‌ و استرآباد (رابينو، ص‌ 74، 116؛ نيز رجوع كنيد به بش‌ قارداش‌ * ).منابع‌: علي‌بن‌ اسماعيل‌ اشعري‌، كتاب‌ مقالات‌ الاسلامييّن‌ و اختلاف‌ المصلّين‌ ، چاپ‌ هلموت‌ ريتر، ويسبادن‌ 1400/1980؛ عبدالحسين‌ اميني‌، الغدير في‌ الكتاب‌ و السنة‌ و الادب‌ ، ج‌7، 11، بيروت‌ 1387/1967؛ عبدالقاهربن‌ طاهر بغدادي‌، الفرق‌ بين‌ الفرق‌ ، چاپ‌ محمد محيي‌الدين‌ عبدالحميد، بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛ محمد ابراهيم‌ خليل‌ تتوي‌، تذكرة‌ تكملة‌ مقالات‌ الشعرا ، چاپ‌ حسام‌الدين‌ راشدي‌، كراچي‌ 1958؛ ياسنت‌ لويي‌ رابينو، مازندران‌ و استرآباد ، ترجمة‌ غلامعلي‌ وحيد مازندراني‌، تهران‌ 1365ش‌؛ مصلح‌بن‌ عبدالله‌ سعدي‌، بوستان‌ سعدي‌: سعدي‌نامه‌ ، چاپ‌ غلامحسين‌ يوسفي‌، تهران‌ 1363ش‌؛ مجدودبن‌ آدم‌ سنايي‌، ديوان‌ ، چاپ‌ محمد تقي‌ مدرس‌ رضوي‌، تهران‌ 1341ش‌؛ احمد شاملو، كتاب‌ كوچه‌ ، تهران‌ 1372ش‌؛ ابراهيم‌ شكورزاده‌، عقايد و رسوم‌ مردم‌ خراسان‌ ، تهران‌ 1363ش‌؛ نورالله‌بن‌ شريف‌الدين‌ شوشتري‌، احقاق‌ الحق‌ و ازهاق‌ الباطل‌ ، با تعليقات‌ شهاب‌الدين‌ مرعشي‌، چاپ‌ محمود مرعشي‌، قم‌ 1377ـ ؛ سليمان‌بن‌ ابراهيم‌ قندوزي‌، ينابيع‌ الموَدَّةِ لِذَويِ القُربي‌ ، چاپ‌ علي‌ جمال‌ اشرف‌ حسيني‌، قم‌ 1416؛ محمدبن‌ عمركشّي‌، اختيار معرفة‌ الرجال‌ ، ] تلخيص‌ [ محمدبن‌ حسن‌ طوسي‌، چاپ‌ حسن‌ مصطفوي‌، مشهد 1348ش‌؛ محمدباقربن‌ محمدتقي‌ مجلسي‌، بحارالانوار ، بيروت‌ 1403/1983؛ ناصرخسرو، ديوان‌ ، چاپ‌ مجتبي‌ مينوي‌ و مهدي‌ محقق‌، تهران‌ 1368ش‌؛ حسين‌ عارف‌ نقوي‌، برّ صغير كي‌ اماميه‌ مصنّفين‌ كي‌ مطبوعه‌ تصانيف‌ اورتراجم‌ ، اسلام‌ آباد 1376ش‌؛Dictionary of beliefs and religions , ed. Rosemary Goring, Great Britain 1992; The Encyclopedia of religion , ed. Mircea Eliade, New York 1987, s. v. "numbers: an overview" (by Annemarie Schimmel).
نظر شما
مولفان
محمدهاني‌ ملاّ زاده‌ , ليلا هوشنگي‌ ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده