پلی‌ رجوع کنید به بلای‌

معرف

پُلي‌ رجوع كنيد به بُلاي‌#

متن

پُلي‌ رجوع كنيد به بُلاي‌

نظر شما