پلاتوی‌ تیولیایی‌

معرف

شمند ايتاليايي‌ نيمة‌ اول‌ قرن‌ ششم‌/ دوازدهم‌، مترجم‌ آثار علمي‌ از زبانهاي‌ عربي‌ و عبري‌ به‌ لاتيني‌
متن
پلاتوي‌ تيوُليايي‌ ، دانشمند ايتاليايي‌ نيمة‌ اول‌ قرن‌ ششم‌/ دوازدهم‌، مترجم‌ آثار علمي‌ از زبانهاي‌ عربي‌ و عبري‌ به‌ لاتيني‌. از زندگي‌ او اطلاع‌ زيادي‌ نداريم‌، تنها براساس‌ بعضي‌ آگاهيها، از جمله‌ اطلاعاتي‌ كه‌ وي‌ از بعضي‌ رصدهايش‌ ــ شامل‌ وضع‌ سيارات‌ و محل‌ و زمان‌ ثبت‌ رصدها ــ تهيه‌ كرده‌ و در لابلاي‌ ترجمه‌هايش‌ وارد شده‌، مي‌دانيم‌ كه‌ بين‌ سالهاي‌ 1135ـ 1145 ميلادي‌ در بارسلونِ اسپانيا زندگي‌ مي‌كرده‌ و در آنجا به‌ كار علمي‌ (ترجمه‌) مي‌پرداخته‌ است‌ ( ) فرهنگ‌ سده‌هاي‌ ميانه‌ ( ، ذيل‌ "Plato of Tivoli" ). پلاتو اهل‌ تيولي‌ ، شهر كوچكي‌ در نزديكي‌ رم‌، بوده‌ و اشتهار او به‌ «تيوليايي‌» به‌ همين‌ دليل‌ است‌. اين‌ شهر در زبان‌ لاتيني‌ «تيبور» ناميده‌ مي‌شود ( بريتانيكا ، ذيل‌ "Tivoli" )، بنابراين‌، در منابع‌ بسياري‌، از جمله‌ سطور آغازين‌ ترجمة‌ او از كتاب‌ العمل‌ بالاسطرلاب‌ ابن‌صفّار ( رجوع كنيد به ادامه‌ مقاله‌)، وي‌ را پلاتوي‌ تيبورتينوس‌ (= پلاتو اهل‌ تيبور) نيز معرفي‌ كرده‌اند (كونيچ‌ ، بخش‌ 10، ص‌ 49؛ نيز رجوع كنيد به بتاني‌، مقدمة‌ نالينو، ص‌ 50؛ اشتاين‌ اشنايدر ، ص‌ 62؛ طوقان‌، ص‌ 247).چون‌ پلاتو در بارسلون‌ مي‌زيسته‌، بعضي‌ منابع‌ (از جمله‌ د.جودائيكا ، ج‌ 8، ستون‌ 51) او را بنادرست‌ اسپانيايي‌ دانسته‌اند، ولي‌ ايتاليايي‌ بودن‌ وي‌ محرز است‌ (ليندبرگ‌، ص‌ 277).ترجمه‌هاي‌ پلاتو اثر مهمي‌ بر پيشرفت‌ دانش‌ رياضي‌ در اروپاي‌ سده‌هاي‌ ميانه‌ داشت‌ و در مواردي‌ ترجمه‌هاي‌ او نخستين‌ كوشش‌ براي‌ انتقال‌ علوم‌ از زبانهاي‌ ديگر به‌ لاتيني‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد؛ مثلاً ترجمة‌ او از كتاب‌ اربع‌ مقالات‌ بطلميوس‌ ( رجوع كنيد به ادامه‌ مقاله‌) كه‌ نخستين‌ ترجمة‌ لاتيني‌ از آثار بطلميوس‌ است‌ ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، ج‌ 11، ص‌ 31). پلاتو در بارسلون‌ با همكاري‌ دانشمند و مترجم‌ يهودي‌، ابراهيم‌ برخيا، به‌ ترجمه‌ مي‌پرداخت‌ و عربي‌ را نيز از همو فرا گرفته‌ بود (اشتاين‌ اشنايدر، همانجا). پلاتو با ترجمة‌ كتاب‌ هندسة‌ ابراهيم‌ برخيا از عبري‌ به‌ لاتيني‌، به‌ رشد دانش‌ هندسه‌ نيز كمك‌ زيادي‌ كرد ( رجوع كنيد به ادامة‌ مقاله‌)، ولي‌ بعضي‌ دانشمندان‌ بعد از او، از جمله‌ ادموند هالي‌ دانشمند انگليسي‌ (متوفي‌ 1742) و بيلي‌ دانشمند فرانسوي‌ (متوفي‌ 1793) در اعتبار علمي‌ پلاتو در دانش‌ نجوم‌ ترديد نموده‌اند ( ) فرهنگ‌ سده‌هاي‌ ميانه‌ ( ، همانجا).ترجمه‌هاي‌ پلاتو بارها در سده‌هاي‌ ميانه‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌ و نسخه‌هاي‌ خطي‌ زيادي‌ از آثار او وجود دارد.در قرون‌ اخير، نخستين‌ كوشش‌ براي‌ بازشناسي‌ سهم‌ پلاتوي‌ تيوليايي‌ در توسعة‌ علوم‌ در سده‌هاي‌ ميانه‌، از سوي‌ بونكومپانيي‌ دانشمند ايتاليايي‌ (متوفي‌ 1894) صورت‌ گرفت‌.آثار. 1) مهمترين‌ اثر نجومي‌ كه‌ پلاتو از عربي‌ به‌ لاتيني‌ برگردانيده‌ De motu stellarum نام‌ دارد، كه‌ ترجمة‌ زيج‌ صابي‌ ، نوشتة‌ ابوعبدالله‌ محمدبن‌ جابر بتاني‌ * است‌. به‌ نظر نالينو (بتاني‌، مقدمه‌، ص‌ 60) مصحح‌ و مترجم‌ زيج‌ صابي‌ به‌ لاتيني‌، ترجمة‌ پلاتوي‌ تيوليايي‌ از روي‌ نسخه‌اي‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ كه‌ كهنترين‌ دستنويس‌ عربي‌ موجود اين‌ كتاب‌ در كتابخانة‌ اسكوريال‌ (درن‌ بورگ‌ ، ج‌ 2، قسم‌ 3، ص‌ 6) نيز از روي‌ آن‌ تحرير شده‌ است‌. ترجمة‌ اين‌ كتاب‌ تأثير بسيار مهمي‌ بر ادامة‌ سير تكاملي‌ رياضيات‌ (بويژه‌ هندسه‌) در اروپا داشته‌ است‌. اين‌ تأثير بويژه‌ از شرحي‌ كه‌ رگيومونتانوس‌ ، ستاره‌شناس‌ و رياضيدان‌ مشهور آلماني‌ قرن‌ نهم‌/ پانزدهم‌، به‌ صورت‌ حاشيه‌ بر ترجمة‌ پلاتو نوشته‌ ناشي‌ شده‌ است‌ (سزگين‌، ج‌ 5، ص‌ 288). شرح‌ رگيومونتانوس‌ عيناً به‌ خط‌ خودش‌ بر حاشية‌ چاپهاي‌ ترجمة‌ پلاتو از زيج‌ بتاني‌ به‌ چاپ‌ رسيد. پلاتو علت‌ انتخاب‌ زيج‌ بتاني‌ را براي‌ ترجمه‌، ايجاز سخن‌ بتاني‌ در مقايسه‌ با بطلميوس‌ مي‌داند ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ،همانجا)؛ اما در ترجمة‌ كتاب‌، پلاتو جدولهاي‌ رياضي‌ را حذف‌ كرده‌ (سزگين‌، ج‌ 6، ص‌ 186) و گاه‌ نيز دچار اشتباه‌ و بدفهمي‌ شده‌ است‌. اين‌ ترجمه‌ دوبار چاپ‌ شده‌ و چند نسخة‌ خطي‌ نيز از آن‌ وجود دارد (كارمدي‌ ، ص‌ 130). در قرن‌ سيزدهم‌/ نوزدهم‌، دولامبر دانشمند فرانسوي‌ (متوفي‌ 1822) براي‌ نگارش‌ اثر مشهورش‌ ) تاريخ‌ نجوم‌ در سده‌هاي‌ ميانه‌ ( از متن‌ چاپي‌ ترجمة‌ پلاتو استفاده‌ كرده‌، و خطاهاي‌ موجود در اين‌ ترجمه‌ دولامبر را در موارد بسيار به‌ بيراهه‌ كشانده‌ است‌ ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، ج‌ 1، ص‌ 513).2) ترجمة‌ رساله‌ در مساحات‌ ابراهيم‌ برخيا، تحت‌ عنوان‌ Liber Embadorum ، كه‌ از زبان‌ عبري‌ صورت‌ گرفته‌، مهمترين‌ ترجمة‌ پلاتو در رياضي‌ است‌. او اين‌ كتاب‌ را در 1145 ميلادي‌ ترجمه‌ كرد (سارتون‌، ج‌ 2، بخش‌ 1، ص‌ 1183). ترجمة‌ كتاب‌ ابراهيم‌، تأثير بسيار زيادي‌ بر تكامل‌ رياضيات‌ داشته‌ است‌ و يكي‌ از سرچشمه‌هاي‌ رياضيات‌ اروپايي‌ به‌ شمار مي‌رود (همانجا)، بويژه‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ ابراهيم‌ برخيا در اين‌ كتاب‌ بعضي‌ از قضاياي‌ هندسي‌ و رياضي‌ را براي‌ نخستين‌ بار عرضه‌ كرده‌ است‌؛ از جمله‌ در اين‌ كتاب‌، نخستين‌ بار، حل‌ كامل‌ معادلة‌ درجه‌ دوم‌ 0 -ax+b= 2 x عرضه‌ شده‌ است‌ ( ) فرهنگ‌ سده‌هاي‌ ميانه‌ ( ، همانجا). با ترجمة‌ اين‌ كتاب‌ بود كه‌ دنياي‌ لاتين‌ زبان‌ با حل‌ اين‌ معادله‌ آشنا شد ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، ج‌ 11، ص‌ 32). همچنين‌، كتاب‌ ابراهيم‌، بعد از پاپيروسهاي‌ مصري‌ بسيار كهن‌، نخستين‌ كتابي‌ است‌ كه‌ دستور محاسبة‌ حجم‌ هرم‌ ناقص‌ را به‌ دست‌ داده‌ است‌ ( د. جودائيكا ، ج‌ 2، ستون‌ 132). لئوناردو فيبوناچي‌ رياضيدان‌ مشهور ايتاليايي‌ (متوفي‌ 1240 ميلادي‌) بويژه‌ از ترجمة‌ اين‌ كتاب‌ در پژوهشهاي‌ خود سود فراواني‌ جُست‌ ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، ج‌ 4، ص‌ 609)؛ او بسياري‌ از عبارتهاي‌ كتاب‌ ابراهيم‌ را از ترجمة‌ پلاتو در اثر مشهور رياضي‌ خود، ) اعمال‌ هندسي‌ ( ، وارد كرد (همانجا).3) ترجمة‌ كتاب‌العمل‌ بالاسطرلاب‌ و ذكر آلاته‌ و اجزائه‌ از ابوالقاسم‌ احمدبن‌ عبدالله‌بن‌ صفّار ( رجوع كنيد به ابن ‌صفّار) با عنوان De usu astrolabi ، كه‌ كارمدي‌ (ص‌ 142ـ143) بنادرست‌ آن‌ را به‌ مجريطي‌ * نسبت‌ داده‌ است‌. تاريخ‌ دقيق‌ اين‌ ترجمه‌ كه‌ از زبان‌ عربي‌ به‌ لاتيني‌ انجام‌ گرفته‌، معلوم‌ نيست‌. پلاتو علت‌ رغبت‌ به‌ ترجمة‌ اين‌ كتاب‌ را موثقتر و علميتر بودن‌ كار ابن‌صفّار از بسياري‌ ديگر نويسندگاني‌ كه‌ دربارة‌ اسطرلاب‌ كتاب‌ نوشته‌اند ذكر كرده‌ است‌ ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، ج‌ 11، ص‌ 31). به‌ نظر كونيچ‌ (بخش‌ 10، ص‌ 49) ترجمة‌ پلاتو آزاد ولي‌ معتبر و جامع‌ است‌. او همچنين‌ (بخش‌ 10، ص‌ 52) فصلهاي‌ مختلف‌ ترجمة‌ پلاتو را با متن‌ عربيِ اين‌ كتاب‌، كه‌ ميلاس‌ واليكروزا به‌ چاپ‌ رسانده‌، تطبيق‌ كرده‌ و آنها را همانند يافته‌ است‌. اين‌ ترجمه‌ به‌ چاپ‌ نرسيده‌ اما چند نسخة‌ خطي‌ از آن‌ به‌ جاي‌ مانده‌ است‌ (كارمدي‌، ص‌ 143).4) ترجمة‌ كتاب‌ المواليد از ابوعلي‌ يحيي‌بن‌ غالب‌ خيّاط‌ * ، تحت‌عنوان‌ De iudiciis nativitatum . اين‌ اثر كتابي‌ در احكام‌ نجوم‌ است‌ كه‌ پلاتو آن‌ را در 1136 ميلادي‌ ترجمه‌ كرده‌ است‌ (سزگين‌، ج‌ 7، ص‌ 121). اين‌ ترجمه‌ نيز به‌ چاپ‌ نرسيده‌ ولي‌ چند نسخة‌ خطي‌ از آن‌ وجود دارد (كارمدي‌، ص‌ 49ـ50).5) ترجمة‌ كتاب‌ الاربعة‌ يا اربع‌ مقالات‌ بطلميوس‌ * در احكام‌ نجوم‌، تحت‌عنوان‌ Quadripartitum . ترجمة‌ پلاتو از اين‌ كتاب‌ در 1138 ميلادي‌ از روي‌ متني‌ كه‌ ابراهيم‌بن‌ صلت‌ آن‌ را برگردانيده‌ و حنين‌بن‌ اسحاق‌ آن‌ را اصلاح‌ كرده‌، صورت‌ گرفته‌ است‌ (سزگين‌، ج‌ 7، ص‌ 43). اين‌ ترجمه‌ در گذشته‌ چندبار به‌ چاپ‌ رسيده‌ و چند نسخة‌ خطي‌ نيز از آن‌ باقي‌مانده‌ است‌ (كارمدي‌، ص‌ 18).6) ترجمة‌ كتاب‌الاختيارات‌ علي‌بن‌احمدعمراني‌ * ،رياضيدان‌ و ستاره‌شناس‌ اهل‌ موصل‌، با عنوان‌ De electionibus horarum . پلاتو اين‌ كتاب‌ را احتمالاً به‌ كمك‌ ابراهيم‌ برخيا و بين‌ سالهاي‌ 527 ـ 528/ 1133ـ1134 ترجمه‌ كرده‌ است‌ (سزگين‌، ج‌ 7، ص‌ 166). بخشي‌ از اين‌ ترجمه‌ به‌ كوشش‌ ميلاس‌ واليكروزا به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌ ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، ج‌ 11، ص‌ 32) و نسخه‌هاي‌ خطي‌ زيادي‌ نيز از آن‌ باقي‌مانده‌ است‌ ( رجوع كنيد به كارمدي‌، ص‌ 137ـ 138).7) ترجمة‌ بخشي‌ از كتاب‌ اَلكارِمِهتر (اثر بزرگ‌) نوشتة‌ ابوبكر حسن‌بن‌ ابي‌الخصيب‌ ستاره‌شناس‌ و احكامي‌ قرن‌ سوم‌ هجري‌ كه‌ در غرب‌ به‌ نام‌ Albubather Alkasan معروف‌ است‌. الكارمهتر از چهار رسالة‌ مجزا تشكيل‌ شده‌ است‌ وپلاتوبخش ‌چهارم ‌آن ‌را با عنوان ‌تأويل ‌سني ‌المواليد ( De revolutionibus nativitatum ) ترجمه‌ كرده‌ است‌ (سزگين‌، ج‌ 7، ص‌ 123؛ كارمدي‌، ص‌ 137). اين‌ ترجمه‌ تاكنون‌ چاپ‌ نشده‌ و تنها يك‌ نسخة‌ خطي‌ از آن‌ باقي‌مانده‌ است‌ (كارمدي‌، همانجا).8) ترجمة‌ رسالة‌ كوچكي‌ در احكام‌ نجوم‌ به‌ نام‌ فصول‌ في‌ علم‌ النجوم‌ للاسرائيلي‌ ، نوشتة‌ اسرائيلي‌، ستاره‌شناس‌ و احكامي‌ يهودي‌ كه‌ چيزي‌ از زندگي‌ وي‌ نمي‌دانيم‌. تا پيش‌ از پيدا شدن‌ نسخة‌ خطي‌ متن‌ عربي‌ اين‌ رساله‌، به‌ قرينة‌ ذكر نام‌ منصور در عنوان‌ ترجمة‌ لاتين‌ (كه‌ البته‌ به‌ اهداي‌ آن‌ به‌ الحاكم‌ بامراللّه‌ ابوعلي‌ منصور، خليفة‌ فاطمي‌، مربوط‌ بود)، نويسندة‌ آن‌ ابوعلي‌ يحيي‌بن‌ ابي‌منصور، نخستين‌ فرد از خاندان‌ بنومنجم‌ * ، دانسته‌ شده‌ بود (اشتاين‌اشنايدر، ص‌ 64). اين‌ اثر به‌ محمدبن‌ زكرياي‌ رازي‌ (كارمدي‌، ص‌ 132؛ زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، همانجا) نيز نسبت‌ داده‌ شده‌ بود، اما با كشف‌ نسخة‌ خطي‌ عربي‌، نام‌ نويسندة‌ آن‌ روشن‌ گشت‌ (سزگين‌، ج‌ 7، ص‌ 175ـ176). پلاتو اين‌ كتاب‌ را در 530/1136 با عنوان‌ Iudica Almansoris ترجمه‌ كرد، كه‌ بارها به‌ چاپ‌ رسيده‌، و چندين‌ نسخة‌ خطي‌ نيز از آن وجود دارد (كارمدي‌، ص‌ 133). واده‌ نيز اين‌ رساله‌ را در 1342 ش‌/ 1963، در ) سالنامة‌ اسلام‌شناسي‌ ( به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌.9) ترجمة‌ كتاب‌ تربيع‌ الدايرة‌ ارشميدس‌. پلاتو اين‌ كتاب‌ را با عنوان‌ In quadrantum circuli ، احتمالاً به‌ كمك‌ ابراهيم‌ برخيا ( ) فرهنگ‌ سده‌هاي‌ ميانه‌ ( ، همانجا) و براساس‌ ترجمة‌ ثابت‌بن‌ قره‌ از رسالة‌ ارشميدس‌، همراه‌ با اشتباهات‌ زيادي‌ ترجمه‌ كرده‌ است‌ ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، ج‌ 1، ص‌ 227). اين‌ ترجمه‌ را كلاگت‌ به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌.10) ترجمة‌ كتاب‌الاُكَر ثاوذوسيوس‌ ، با عنوان‌ Sphaerica . اين‌ ترجمه‌ براساس‌ ترجمة‌ حنين‌بن‌ اسحاق‌ از كتاب‌ ثاوذوسيوس‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، ج‌ 11، ص‌ 32) و انتساب‌ آن‌ به‌ پلاتو محل‌ ترديد است‌ ( ) فرهنگ‌ سده‌هاي‌ ميانه‌ ( ، همانجا؛ اشتاين‌ اشنايدر، ص‌ 66).11) ترجمة‌ رساله‌ در رمل‌ ، متعلق‌ به‌ شخصي‌ به‌ نام‌ الفكيني‌ ، كه‌ به‌ نام‌ Questiones geomantice و يا با عنوان‌ Liber Arenalis scientie ، احتمالاً در 529/1135 صورت‌ گرفته‌ است‌ ( زندگينامة‌ علمي‌ دانشوران‌ ، همانجا؛ سارتون‌، ج‌ 2، بخش‌ 1، ص‌ 1256).منابع‌: جورج‌ سارتون‌، مقدمه‌ بر تاريخ‌ علم‌، ترجمة‌ غلامحسين‌ صدري‌ افشار، تهران‌ 1353ـ1357 ش‌؛ قدري‌ حافظ‌ طوقان‌، تراث‌ العرب‌ العلمي‌ في‌ الرياضيات‌ والفلك‌ ، بيروت‌ ?] 1963 [ ؛ ديويد ليندبرگ‌، سرآغازهاي‌ علم‌ در غرب‌ ، ترجمة‌ فريدون‌ بدره‌اي‌، تهران‌ 1377 ش‌؛Muh ¤ ammad b. Dja ¦ b ¦ â r Batta ¦ n ¦ â , Al-Batta ¦ n i ¦ sive Albatenii Opus astronomicum..., Arabic, ed. C. A. Nallino, Rome 1899; Francis J. Carmody, Arabic astronomical and astrological sciences in Latin translation: a critical bibliography , Berkeley, Calif. 1956; Hartwig Derenbourg, Les manuscrits arabes de l'Escurial, vol. é , fascs. 2-3, Paris 1941; Dictionary of scientific biography, ed. Charles Coulston Gillispie, New York 1981, s.vv. "Archimedes" (by Marshall Clagett), "Al-Batta ¦ n ¦ â " (by Willy Hartner), "Fibonacci, Leonardo" (by Kurt Vogel), "Plato of Tivoli" (by Lorenzo Minio-Paluell); Dictionary of the Middle Ages, ed. Joseph R. Strayer, NewYork 1982-1987, s.v. "Plato of Tivoli" (by Charles S. F. Burnett); Encyclopaedia Judaica , Jerusalem 1978-1982; Paul Kunitzsch, The Arabs and the stars, Northampton 1989; The New Encyclopaedia Britannica, Chicago 1985, Micropaedia ; Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums , Leiden 1967-1984; Moritz Steinschneider, Die europجischen غbersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts, repr. Graz 1956.
نظر شما
مولفان
فريد قاسملو ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده