پزنتی‌ رجوع کنید به بزنطی‌

معرف

پُزَنتي‌ رجوع كنيد به بُزنطي‌#

متن

پُزَنتي‌ رجوع كنيد به بُزنطي‌

نظر شما