پرکیم‌

معرف

من‌ خيرية‌ اسلامي‌ مالزي‌
متن
پِركيم‌ ، انجمن‌ خيرية‌ اسلامي‌ مالزي‌ . در 28 مرداد 1339/ 19 اوت‌ 1960، تونكو عبدالرحمان‌ * ، اولين‌ نخست‌وزير مالزي‌ مستقل‌، اين‌ انجمن‌ را به‌ عنوان‌ سازماني‌ ديني‌ و عرضه‌كنندة‌ خدمات‌ اجتماعي‌ بنيان‌ نهاد. تونكو تا 1353ش‌/1974 مشاور و پس‌ از آن‌ رئيس‌ اين‌ سازمان‌ بود و تا 1368 ش‌/1989 اين‌ سمت‌ را در اختيار داشت‌. وي‌ بخش‌ عمدة‌ بودجة‌ اوليه‌ پركيم‌ را از طريق‌ كمكهاي‌ سازمان‌ كنفرانس‌ اسلامي‌، عربستان‌ و ليبي‌ تأمين‌ كرد ( ) پركيم‌: انجمن‌ خيرية‌ اسلامي‌ مالزي‌ ( ، ص‌ 1؛ ) دايرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آكسفورد ( ، ذيل‌ مادّه‌).هدف‌ اصلي‌ پركيم‌ ترويج‌ اسلام‌، بويژه‌ براي‌ ايجاد جامعة‌ اسلامي‌ از نژادهاي‌ متعدد است‌ (كريديه‌، ص‌ 11). ويژگي‌ فرانژادي‌ و غيرفرقه‌ايِ پركيم‌ در كشور چندنژادي‌ مالزي‌، منحصر به‌فرد است‌. اين‌ ويژگي‌ را مي‌توان‌ از هويت‌ اعضاي‌ هيئت‌ مؤسس‌ آن‌، حاجي‌ ابراهيم‌ ما (چيني‌)، تان‌ سِري‌ عبيدالله‌ (هندي‌) و تان‌ سري‌ مبين‌ شپرد (اروپايي‌) نيز دريافت‌ ( ) دايرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آكسفورد ( ، همانجا).پركيم‌ تا 1350ش‌/ 1970 فعاليت‌ چنداني‌ نداشت‌، اما در دهة‌ 50/ 70 و در پي‌ درگيريهاي‌ نژادي‌ و سياسي‌ اواخر دهة‌ 40/ 60 كه‌ به‌ قطب‌بنديِ نژادي‌ و ديني‌ ميان‌ مالاياييهاي‌ مسلمان‌ و ديگر گروهها انجاميد، توجه‌ همگاني‌ را به‌ خود جلب‌ كرد. در اين‌ دوره‌ كه‌ سياست‌ جديد اقتصادي‌، بشدت‌ بر حمايت‌ از مالاياييها مبتني‌ بود (همانجا؛ «انتشار اسلام‌ در مالزي‌»؛ نيز رجوع كنيد به نوئر، ص‌ 228ـ229) و احياي‌ اسلام‌ با عنوان‌ «دعوت‌» در حال‌ گسترش‌ بود، پركيم‌ تلاش‌ كرد تا ضمن‌ ايجاد جامعة‌ اسلامي‌ چندنژادي‌، با فعاليتهاي‌ خود نگراني‌ غيرمالاياييها را از احياي‌ اسلام‌ كاهش‌ دهد ( ) دايرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آكسفورد ( ، همانجا).پركيم‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ خود از ارائة‌ خدمات‌ گستردة‌ رفاهي‌، آموزشي‌ و تبليغي‌ بهره‌برده‌ و بويژه‌ از ورود به‌ حوزة‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌ پرهيز كرده‌ است‌ ( ) پركيم‌ ( ، همانجا؛ شكيبا). دامنة‌ خدمات‌ رفاهي‌ پركيم‌ بسيار گسترده‌ است‌. اين‌ خدمات‌ كه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ نژاد و مذهب‌ عرضه‌ مي‌شود با استقبال‌ فراوان‌ مردم‌ مواجه‌ شده‌ است‌. تأسيس‌ درمانگاههاي‌ رايگان‌ و ارائة‌ خدمات‌ درماني‌ در نقاط‌ دورافتاده‌ از طريق‌ درمانگاههاي‌ سيار، احداث‌ مراكز توانبخشي‌ و نگهداري‌ از كودكان‌ عقب‌ماندة‌ ذهني‌، تأسيس‌ پرورشگاه‌ براي‌ ايتام‌ و خوابگاه‌ براي‌ افراد بي‌سرپناه‌، ساخت‌ مسجد و مدرسه‌ و تأسيس‌ واحدهايي‌ براي‌ حمايت‌ از آوارگان‌ مسلمان‌ از جمله‌ پناهندگاني‌ از هندوچين‌ و بوسني‌ در كنار همكاري‌ با كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌ سازمان‌ ملل‌، برخي‌ از خدمات‌ رفاهي‌ پركيم‌ است‌ («مقاله‌ در عيد نقره‌اي‌ بركيم‌»؛ ) پركيم‌: خدمات‌ پزشكي‌ ( ، ص‌ 1؛ ) پركيم‌: ايتام‌ ( ، ص‌ 1؛ ) پركيم‌: پناهندگان‌ ( ، ص‌ 1؛ ) پركيم‌: اعضا ( ، ص‌ 1؛ ) پركيم‌: اورنگ‌ اصلي‌ ( ، ص‌ 1؛ شكيبا).خدمات‌ آموزشي‌ پركيم‌ از طريق‌ مؤسسة‌ دعوت‌ اسلامي‌ پركيم‌ و مؤسسة‌ پركيم‌گون‌ ارائه‌ مي‌شود كه‌ اولي‌ به‌ آموزش‌ جوانان‌ مسلمان‌ غير مالايايي‌ و نومسلمانان‌ و تربيت‌ مبلغ‌ و دومي‌ به‌ آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ مي‌پردازد. همچنين‌ پركيم‌ هزينة‌ تحصيلي‌ دانشجويان‌ نيازمند را مي‌پردازد و براي‌ كمك‌ مالي‌ به‌ دانش‌آموزانِ بي‌بضاعت‌ و ايتام‌ و اعطاي‌ وام‌ به‌ دانشجويان‌، «صندوق‌ كمك‌ هزينة‌ تحصيلي‌» را تأسيس‌ كرده‌ است‌. چندين‌ كودكستان‌ نيز در شمار خدمات‌ آموزشي‌ پركيم‌ قراردارد ( ) پركيم‌: آموزش‌ ( ، ص‌ 1ـ2).پركيم‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ بدفهميها و پيشداوريهاي‌ موجود دربارة‌ اسلام‌، سخنرانيهاي‌ تبليغي‌ و گردهماييهاي‌ منظمي‌ در سراسر مالزي‌ برگزار مي‌كند. علاوه‌ بر اين‌، از طريق‌ دادن‌ مشاوره‌ و برگزاري‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ و ارشادي‌، جلسات‌ خانوادگي‌ و اجراي‌ مراسم‌ اسلام‌ آوردن‌، به‌ گسترش‌ تعاليم‌ و عقايد اسلامي‌ و تشويق‌ اخوت‌ اسلامي‌ در ميان‌ نومسلمانان‌ مي‌پردازد ( ) پركيم‌: دعوه‌ ( ، ص‌ 1). بخشي‌ از تبليغات‌ پركيم‌ نيز از طريق‌ انتشارات‌ آن‌ انجام‌ مي‌شود كه‌ شامل‌ سه‌ نشرية‌ ادواري‌ سوارا پركيم‌ (مالايايي‌)، نور اسلام‌ (چيني‌) و ) پيك‌ اسلام‌ ( (انگليسي‌) است‌. جزوات‌ و كتابچه‌هاي‌ آموزشي‌ ديگري‌ نيز منتشر مي‌شود كه‌ به‌ رايگان‌ در اختيار نومسلمانان‌ و عموم‌ مردم‌ قرار مي‌گيرد. همچنين‌ كتابخانه‌ و كتابفروشي‌ پركيم‌ در 1355 ش‌/ 1976 تأسيس‌ شده‌ و فعاليتهاي‌ آن‌ پيشرفت‌ چشمگيري‌ داشته‌ است‌ ( ) پركيم‌: انتشارات‌ ( ، ص‌ 1؛ «مقاله‌ در عيد نقره‌اي‌ بركيم‌»؛ ) دايرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آكسفورد ( ، همانجا).تعداد كساني‌ كه‌ در اوايل‌ دهة‌ 1350 ش‌/ 1970 از طريق‌ اين‌ سازمان‌ اسلام‌ آورده‌اند در حدود 000 ، 120 تن‌ تخمين‌ زده‌ مي‌شود كه‌ بيشتر آنان‌ را چينيهاي‌ ايالات‌ سراواك‌ و سابا تشكيل‌ مي‌دهند ( ) دايرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آكسفورد ( ؛ كريديه‌، همانجاها). علاوه‌ بر نقش‌ پركيم‌ در گرايش‌ غيرمسلمانان‌ به‌ اسلام‌، انگيزه‌هاي‌ اجتماعي‌ مانند ازدواج‌، كسب‌ موقعيت‌ اجتماعي‌ برابر با مالاياييها، اشتغال‌ و ديگر مزايا در اين‌ امر بي‌تأثير نبوده‌ است‌. با وجود اين‌، به‌ سبب‌ استمرار نظام‌ نابرابر حقوق‌ و مزاياي‌ اجتماعي‌ براي‌ اقليتهاي‌ نژادي‌، شمار نومسلمانان‌، بويژه‌ در ميان‌ چينيها، كاهش‌ يافته‌ است‌ ( ) دايرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آكسفورد ( ، همانجا).پركيم‌ بيش‌ از پنجاه‌ شعبه‌ در سراسر مالزي‌ دارد كه‌ از نظر ادارة‌ امور مالي‌ و اداري‌ مستقل‌اند. برخي‌ از اين‌ شعبه‌ها نيز از حمايت‌ مجتمعهاي‌ بازرگاني‌ برخوردارند. از شعبه‌هاي‌ فعال‌ پركيم‌ بايد به‌ شعب‌ ايالتهاي‌ سابا و سراواك‌ ( USIA و BINA ) اشاره‌ كرد كه‌ در ميان‌ جمعيت‌ بومي‌ غير مالايي‌ فعال‌ و پاسخگوي‌ نومسلمانان‌اند (همانجا).بالاترين‌ مقام‌ سازمان‌ پركيم‌ را نمايندگان‌ شعبه‌ها و شاخه‌هاي‌ پركيم‌، در يك‌ جلسة‌ ملي‌ عمومي‌ انتخاب‌ مي‌كنند. شوراي‌ ملي‌ پركيم‌ از يك‌ رئيس‌، قائم‌ مقام‌ و معاونان‌ رئيس‌ و اعضاي‌ شورا تشكيل‌ مي‌شود ( ) پركيم‌ ( ، ص‌ 2). بودجة‌ پركيم‌ از طريق‌ موقوفات‌ و سازمانهاي‌ خيرية‌ ديگر تأمين‌ مي‌شود (همان‌، ص‌ 1). برخي‌ از منابع‌ نيز به‌ كمكهاي‌ عربستان‌ سعودي‌، مصر، ليبي‌ و سازمان‌ كنفرانس‌ اسلامي‌ به‌ اين‌ سازمان‌ اشاره‌ كرده‌اند (كريديه‌، همانجا؛ «انتشار اسلام‌ در مالزي‌»؛ پاك‌آئين‌).منابع‌: «انتشار اسلام‌ در مالزي‌»، سند ش‌ 940 موجود در بخش‌ اسناد و آرشيو مركز اطلاع‌رساني‌ و خدمات‌ رايانه‌اي‌ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامي‌؛ محسن‌ پاك‌آئين‌، «گزارش‌ كار هيأت‌ اعزامي‌ به‌ تايلند و مالزي‌ جهت‌ بزرگداشت‌ سومين‌ سالگرد انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌»، سند ش‌ 1328 موجود در همانجا؛ شكيبا، «مالزي‌»، سند ش‌ 1527 موجود در همانجا؛ سعيد كريديه‌، «فضائل‌ الحركة‌ الاسلامية‌ في‌ ماليزيا»، الامان‌ ، ش‌ 265 (25 تموز 1997)؛ «مقاله‌ در عيد نقره‌اي‌ بركيم‌»، سند ش‌ 5829 موجود در بخش‌ اسناد و آرشيو مركز اطلاع‌رساني‌ و خدمات‌ رايانه‌اي‌ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامي‌؛ دليارنوئر، «ابعاد سياسي‌ اسلام‌ در دوران‌ معاصر»، در هوكر، اسلام‌ در جنوب‌ شرقي‌ آسيا ، ترجمة‌ محمدمهدي‌ حيدرپور، مشهد 1371 ش‌؛The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "PERKIM" (by Judith Nagata); PERKIM: Da'awah . [on-line]. Available: http:// www. muslims. net/ PERKIM/ da ف awah. htm; PERKIM: education. [on-line]. Available: http:// www. muslims. net/ PERKIM/ education. htm; PERKIM: medical services. [on-line]. Available: http:// www. muslims. net/ PERKIM/ medical. htm; PERKIM : membership and welfare activities. [on-line]. Available: http:// www. muslims. net/ PERKIM/ members. htm; PERKIM: Muslim Welfare Organisation Malaysia . [on- line]. Available: http:// www. muslims. net/ PERKIM/; PERKIM: the Orang Asli Community. [on-line]. Available: http:// www. muslims. net/ PERKIM/ orangasli. htm; PERKIM: the orphans. [ on-line ]. Available: http:// www. muslims. net/ PERKIM/ orphans. htm; PERKIM: publications and offices . [on-line]. Available: http:// www. muslims. net/ PERKIM/ publications. htm; PERKIM: the refugees. [on-line]. Available: http:// www. muslims. net/ PERKIM/ refugees. htm.
نظر شما
مولفان
محمدكاظم‌ آسايش‌طلب‌ طوسي ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده