پرده‌ (در عرفان‌) رجوع کنید به حجاب‌

معرف

پرده‌ (در عرفان‌) رجوع كنيد به حجاب‌#

متن

پرده‌ (در عرفان‌) رجوع كنيد به حجاب‌

نظر شما