پرچمن‌ رجوع کنید به افغانستان‌؛ غوریان‌

معرف

پرچمن‌ رجوع كنيد به افغانستان‌؛ غوريان‌#

متن

پرچمن‌ رجوع كنيد به افغانستان‌؛ غوريان‌

نظر شما