پچنه‌ رجوع کنید به بجانه‌

معرف

پِچِنِه‌ رجوع كنيد به بَجّانه‌#

متن

پِچِنِه‌ رجوع كنيد به بَجّانه‌

نظر شما