بیرجندی‌ عبدالعلی‌

معرف

ضيدان‌ و منجم‌ سده‌هاي‌ نهم‌ و دهم‌
متن
بيرجندي‌، عبدالعلي‌ ، رياضيدان‌ و منجم‌ سده‌هاي‌ نهم‌ و دهم‌. نام‌ كامل‌ او نظام‌الدين‌ عبدالعلي‌بن‌ محمدبن‌حسين‌ است‌ و وي‌ را با القاب‌ فاضل‌ بيرجندي‌ (ابوريحان‌ بيروني‌، مقدمة‌ همائي‌، ص‌ قكز) و محقق‌ بيرجندي‌ (آيتي‌، ص‌ 206) نيز ناميده‌اند. از تاريخ‌ تولدش‌ اطلاع‌ دقيقي‌ در دست‌ نيست‌ و دربارة‌ مذهب‌ او نيز بحثهايي‌ وجود دارد. در بعضي‌ از نسخه‌هاي‌ خطي‌ آثارش‌ (از جمله‌ در نخستين‌ سطر از رسالة‌ شرح‌ زيج‌ جديد سلطاني‌ ، نسخة‌ شمارة‌ 1/321 كتابخانة‌ وزيري‌ يزد) او را حنفي‌ دانسته‌اند و قرباني‌ (ص‌ 173) نيز، برهمين‌ اساس‌، او را بر اين‌ مذهب‌ دانسته‌ است‌. اما بعضي‌ نيز او را شيعه‌ گفته‌اند (آيتي‌، همانجا). ناجي‌ نصرآبادي‌ (ص‌ 43) با استناد به‌ بخشي‌ از ديباچة‌ كتاب‌ ابعاد و اجرام‌ بيرجندي‌، او را شيعه‌ دانسته‌، و عبدالحسين‌ حائري‌ (ج‌ 19، ص‌ 364) نيز، با استناد به‌ بعضي‌ نوشته‌هاي‌ بيرجندي‌ دربارة‌ استخراج‌ وقت‌ ظهر و عصر، قرائني‌ براي‌ شيعه‌ بودن‌ او برشمرده‌ است‌. در هر صورت‌، به‌نظر مي‌رسد كه‌ اشتهار بيرجندي‌ به‌ تشيع‌، بيش‌ از شهرت‌ وي‌ به‌ حنفي‌ مذهبي‌ بوده‌ است‌، به‌طوري‌ كه‌ آقابزرگ‌ طهراني‌ در الذريعه‌ و طبقات‌ اعلام‌ الشيعه‌ ، به‌ معرفي‌ و بررسي‌ بسياري‌ از كتابهاي‌ بيرجندي‌ پرداخته‌ است‌. نوشتة‌ آقابزرگ‌ در طبقات‌ (ص‌ 125) تنها جايي‌ است‌ كه‌ بيرجندي‌ را عبدالعلي‌بن‌ نظام‌الدين‌ معرفي‌ كرده‌ در حالي‌ كه‌ در ساير منابع‌ نظام‌الدين‌ جزئي‌ از نام‌ خود بيرجندي‌ دانسته‌ شده‌ است‌ نه‌ نام‌ پدر وي‌.وجود چند بيرجندي‌ در زمانهاي‌ مختلف‌، باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ بعضي‌ از آثار آنان‌ به‌ عبدالعلي‌ بيرجندي‌ كه‌ از همه‌ مشهورتر است‌ نسبت‌ داده‌ شود. يكي‌ از اين‌ افراد عبدالعلي‌ بيرجندي‌ بُجدي‌، از پيروان‌ مذهب‌ حنفي‌، است‌ كه‌ آيتي‌ (ص‌ 207) از او نام‌ برده‌ است‌. ميرزا محمدعلي‌بن‌ محمد اسماعيل‌ قايني‌ بيرجندي‌ (متوفي‌ 1305) نيز با عبدالعلي‌ بيرجندي‌ يكي‌ دانسته‌ شده‌ و كتابي‌ از او به‌ عبدالعلي‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید بهادامة‌ مقاله‌).عبدالعلي‌ بيرجندي‌ از محضر استادان‌ بزرگي‌ بهره‌ برد؛ به‌ روايت‌ خواندمير (ج‌ 4، ص‌ 615) علم‌ حديث‌ را نزد خواجه‌ غياث‌الدين‌ كاشاني‌ (متولد 832) و فنون‌ حكمي‌ را نزد منصوربن‌ معين‌الدين‌ كاشي‌، همكار غياث‌الدين‌ جمشيد كاشاني‌، و ساير علوم‌ را نزد كمال‌الدين‌ قنوي‌ آموخت‌. ملامسعود شرواني‌ و سيف‌الدين‌ تفتازاني‌ نيز از استادان‌ او به‌شمار مي‌روند (ناجي‌ نصرآبادي‌، ص‌ 42). او را استاد شيخ‌ بهايي‌ دانسته‌اند (آيتي‌، ص‌ 206) كه‌ با توجه‌ به‌ زمان‌ تولد شيخ‌ بهايي‌ (953) نادرست‌ است‌ (احمدي‌ بيرجندي‌، ص‌ 24). امين‌ احمد رازي‌ (ج‌ 2، ص‌ 326) از بيرجندي‌ با عنوان‌ «جامع‌ علوم‌معقول‌ و منقول‌» ياد مي‌كند و مي‌نويسد: «جهت‌ معيشت‌ اولاد خود هشتاد ساله‌ تقويم‌ استخراج‌ نموده‌.» براي‌ مرگ‌ بيرجندي‌ تاريخهاي‌ مختلفي‌ ذكر شده‌ است‌ (احمدي‌ بيرجندي‌، ص‌ 33) اما تاريخ‌ پايان‌ يافتن‌ تعدادي‌ از كتابهايش‌، مرگ‌ وي‌ را در 934 تأييد مي‌كند (قرباني‌، همانجا؛ منزوي‌، 1374 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 165).آثار . وجود چندين‌ بيرجندي‌ ـ چنانكه‌ گفتيم‌ ـ باعث‌ درهم‌آميختگيهايي‌ در آثار منسوب‌ به‌ عبدالعلي‌ بيرجندي‌ شده‌ است‌. بروكلمان‌ ( ) ذيل‌ ( ، ج‌ 2، ص‌ 591) و بغدادي‌ (ج‌1، ستون‌ 586) كتاب‌ حاشية‌ علي‌ النقاية‌ را از او دانسته‌اند، در حالي‌ كه‌ ناجي‌ نصرآبادي‌ (ص‌ 43) اين‌ كتاب‌ را متعلق‌ به‌ بيرجندي‌ بجدي‌ مي‌داند. همچنين‌ پينگري‌ ( ايرانيكا ، ذيل‌ «عبدالعلي‌بن‌ محمدبن‌ حسين‌ بيرجندي‌») و بروكلمان‌ (همانجا) مشارق‌ الاضواءِ في‌ معرفة‌ كمّيّة‌ مابين‌ طلوع‌ الفجر و طلوع‌ الشمس‌ را از او مي‌دانند، در حالي‌ كه‌، بي‌گمان‌، اين‌ كتاب‌ از آثار ميرزا محمدعلي‌ اسماعيل‌ قايني‌ بيرجندي‌ است‌ (حائري‌، ج‌ 19، ص‌ 294). منزوي‌ (1348ـ1353 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 152) كتابي‌ به‌ نام‌ رسالة‌ تشريح‌ پرگار را، با قيد ترديد بسيار، به‌ او نسبت‌ مي‌دهد. بروكلمان‌ نيز (همانجا) دو كتاب‌ شرح‌ رسالة‌ الحنفية‌ و رسالة‌ تذكرة‌ الاحباب‌ في‌ بيان‌ التحاب‌ را به‌ نادرست‌ به‌ او نسبت‌ مي‌دهد كه‌ رسالة‌ دوم‌ مسلماً تأليف‌ كمال‌الدين‌ * فارسي‌ (متوفي‌ 718) است‌؛ و اين‌ اشتباه‌ از طريق‌ بروكلمان‌ به‌ پينگري‌ ( ايرانيكا ، همانجا) نيز راه‌ يافته‌ است‌. همچنين‌، در گنجينة‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ كتابخانة‌ مركزي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌، كتابي‌ به‌ نام‌ ادعيه‌ قرآني‌ وجود دارد كه‌ از عبدالعلي‌ بيرجندي‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (فكرت‌، ص‌ 33). بعلاوه‌، در نسخه‌اي‌ خطي‌ محفوظ‌ در كتابخانة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ يادداشتي‌ وجود دارد كه‌ در آن‌ استخراج‌ سمت‌ قبلة‌ هرات‌ به‌ روش‌ ابوريحان‌ بيروني‌ شرح‌ داده‌ شده‌ و اين‌ يادداشت‌ از عبدالعلي‌ بيرجندي‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (حائري‌، ج‌19، ص‌119). كتابهايي‌ كه‌ به‌ يقين‌ نگارش‌ بيرجندي‌ بوده‌ و اطلاعاتي‌ نيز از آنها باقي‌ مانده‌ بدين‌ شرح‌ است‌: 1) ابعاد و اجرام‌ ، به‌ فارسي‌، پايان‌ نگارش‌ 930 (منزوي‌، 1374 ش‌، همانجا)، در بيان‌ ابعاد و مسافتهاي‌ زمين‌ و بعضي‌ مسائل‌ فلكي‌. اين‌ كتاب‌ اجرام‌ سفلي‌ و اوضاع‌ اجرام‌ علوي‌، مسالك‌ و ممالك‌ و مساحت‌ سطوح‌ اجسام‌ نيز ناميده‌ شده‌ است‌ (همانجا). اين‌ رساله‌ حاوي‌ يك‌ مقدمه‌، دو مقاله‌ و يك‌ خاتمه‌ است‌. عنوان‌ مقالة‌ اول‌ چنين‌ است‌: «در مساحت‌ سطح‌ ارض‌ و تعيين‌ اقاليم‌ ] هفتگانه‌ [ و آنچه‌ به‌ آن‌ متعلق‌ است‌»، و عنوان‌ مقالة‌ دوم‌: «در معرفت‌ مساحت‌ افلاك‌ و كواكب‌ و آنچه‌ به‌ آن‌ متعلق‌ است‌» كه‌ در هفت‌ مقصد (باب‌) تنظيم‌ شده‌ است‌. اين‌ بابها عبارت‌اند از: معرفت‌ ابعاد سطوح‌ افلاك‌ از مركز عالم‌، معرفت‌ ثِخَن‌ (ضخامت‌) هرفلك‌، معرفت‌ مساحت‌ سطوح‌ افلاك‌، معرفت‌ مقدار يك‌ درجه‌ از دواير عظام‌ در هر فلك‌، معرفت‌ مقدار حركت‌ هر كوكبي‌ در يك‌ شبانه‌روز، معرفت‌ اقطار كواكب‌، و در نهايت‌ معرفت‌ اجرام‌ كواكب‌. شباهتهايي‌ بين‌ ابعاد و اجرام‌ بيرجندي‌ و رسالة‌ آثار البلاد زكرياي‌ قزويني‌ وجود دارد، و اين‌ شباهتها باعث‌ اين‌ گمان‌ شده‌ است‌ كه‌ احتمالاً بيرجندي‌ قسمتهايي‌ از كتاب‌ قزويني‌ را، بدون‌ ذكر نام‌، در كتاب‌ خود آورده‌ باشد.از سوي‌ ديگر اين‌ رساله‌ گاهي‌ عجايب‌البلدان‌ نيز ناميده‌ شده‌ و بر اين‌ اساس‌ به‌ نادرست‌ گمان‌ كرده‌اند كه‌ بيرجندي‌ رسالة‌ مستقلي‌ با عنوان‌ عجايب‌ البلدان‌ داشته‌ است‌ (ناجي‌ نصرآبادي‌، ص‌ 44ـ45). نسخه‌هاي‌ خطي‌ بسياري‌ از اين‌ كتاب‌ وجود دارد (براي‌ آگاهي‌ از اين‌ نسخه‌ها رجوع کنید به منزوي‌، 1374 ش‌، همانجا)؛ 2) اسطرلاب‌ ، به‌ فارسي‌، كه‌ آن‌ را به‌ نامهاي‌ بيست‌ باب‌ در معرفت‌ اسطرلاب‌ و تحفه‌ حاتميه‌ نيز معرفي‌ كرده‌اند. اين‌ اثر در جمادي‌الاولي‌ 900 نوشته‌ شده‌ است‌ (بيرجندي‌، مقدمة‌ اكبريان‌، ص‌ 25) و نسخه‌هاي‌ خطي‌ زيادي‌ از آن‌ وجود دارد (براي‌ آگاهي‌ رجوع کنید بهفكرت‌، ص‌ 48؛ منزوي‌، 1348ـ1353 ش‌، ج‌1، ص‌ 252). نسخه‌اي‌ از اين‌ رساله‌ نيز در موزة‌ بريتانيا نگهداري‌ مي‌شود (ريو، ج‌2، ص‌ 453). اكبريان‌ نسخه‌اي‌ از اين‌ كتاب‌ را، كه‌ در 1105 استنساخ‌ شده‌، به‌صورت‌ عكسي‌ در ماهنامة‌ فرهنگي‌ سيمرغ‌ (سال‌1، ش‌4) به‌ چاپ‌ رسانيده‌ است‌؛ 3) بيست‌ باب‌ در معرفت‌ تقويم‌ * ؛ 4) ترجمة‌ تقويم‌ البلدان‌ ِ ابوالفداء (تأليف‌ 721). اين‌ ترجمه‌ در 927 انجام‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید بهمنزوي‌، 1374 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 184)؛ 5) الحاشيه‌ علي‌ شرح‌ الملخص‌ ، تأليف‌ بعداز 921، حاشيه‌اي‌ است‌ عربي‌ برشرحي‌ كه‌ قاضي‌زاده‌ رومي‌ در 813 بر رسالة‌ الملخص‌ في‌ الهيئة‌ چغميني‌ نوشته‌ است‌ (براي‌ اطلاع‌ بيشتر از محتواي‌ اين‌ اثر و نسخه‌هاي‌ خطي‌ آن‌ رجوع کنید به حائري‌، ج‌ 19، ص‌ 364؛ لوت‌، ج‌ 1، ص‌ 219؛ منزوي‌، 1377 ش‌، ج‌1، ص‌ 86؛ آلوارت‌، ج‌ 5، ص‌ 159)؛ 6) رساله‌ در هيئت‌ ، به‌ فارسي‌ كه‌ زمان‌ نگارش‌ آن‌ معلوم‌ نيست‌. آقابزرگ‌ طهراني‌ (1366 ش‌، ص‌ 125)، سوتر (ص‌188) و استوري‌ (ج‌ 2، بخش‌ 1، ص‌ 82) آن‌ را از بيرجندي‌ دانسته‌اند، اما پينگري‌ ( ايرانيكا ، همانجا) در اين‌ انتساب‌ ترديد كرده‌ است‌. ناجي‌ نصرآبادي‌ (ص‌ 44) نسخة‌ محفوظ‌ در كتابخانة‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌، با عنوان‌ رساله‌ در هيئت‌ را همين‌ كتاب‌ مي‌داند؛ 7) رسالة‌ في‌ آلات‌الرصد ، به‌ عربي‌. تنها نسخة‌ اين‌ رساله‌ در كتابخانة‌ رضا رامپور هند نگهداري‌ مي‌شود (بروكلمان‌، همانجا) و صاييلي‌ (ص‌ 401) اين‌ نسخه‌ را به‌ انگليسي‌ و فارسي‌ ترجمه‌ و منتشر كرده‌ است‌؛ 8) كشاورزي‌نامه‌ ، به‌ فارسي‌، كه‌ به‌ نامهاي‌ فن‌ كشت‌ و زراعت‌ ، رساله‌ در فلاحت‌ و ارشاد الزراعه‌ (منزوي‌، 1348ـ 1353 ش‌، ج‌1، ص‌448؛ دانش‌پژوه‌، 1348 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 605) نيز ناميده‌ شده‌ و در دوازده‌ باب‌ نوشته‌ شده‌ و ملامظفر گنابادي‌ در تنبيهات‌ المنجمين‌ (ص‌ 272) از آن‌ ياد كرده‌ است‌. اين‌ اثر بدون‌ اشاره‌ به‌ نام‌ نويسندة‌ آن‌، تاكنون‌ دوبار در ايران‌ (افشار، ص‌ 691 ـ692؛ مشار، ج‌ 2، ستون‌2926) و يك‌بار در بخارا (منزوي‌، همانجا) به‌ چاپ‌ رسيده‌ و اخيراً افشار (ص‌692) روشن‌ كرده‌ است‌ كه‌ اين‌ رساله‌ از آنِ بيرجندي‌ است‌. از اين‌ رساله‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ زيادي‌ وجود دارد ( رجوع کنید به منزوي‌، همانجا)؛ 9) شرح‌ آداب‌ المناظره‌ ، به‌ عربي‌ در منطق‌، تأليف‌ در 930، شرح‌ بيرجندي‌ است‌ بر رسالة‌ آداب‌ المناظرة‌ قاضي‌ عضدالدين‌ ايجي‌ (متوفي‌ 756). نسخه‌اي‌ از اين‌ كتاب‌، كه‌ تنها دو سال‌ بعد از پايان‌ يافتن‌ كتاب‌ استنساخ‌ شده‌، در كتابخانة‌ مركزي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ موجود است‌ (فكرت‌، ص‌ 320). اين‌ رساله‌ را حل‌ آداب‌ العضدي‌ (آقابزرگ‌ طهراني‌، 1403، ج‌ 7، ص‌ 63) نيز ناميده‌اند؛ 10) شرح‌ بيست‌ باب‌ در معرفت‌ اسطرلاب‌ ، به‌ فارسي‌، تأليف‌ در 899، شرح‌ بر رسالة‌ خواجه‌ نصيرالدين‌ طوسي‌ در اسطرلاب‌ است‌. از اين‌ كتاب‌، نسخه‌هاي‌ خطي‌ بسياري‌، از جمله‌ نسخه‌اي‌ به‌ خط‌ مؤلف‌، وجود دارد ( رجوع کنید بهمنزوي‌، 1348ـ1353 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 312ـ314)؛ 11) شرح‌ التذكرة‌ النصيرية‌ في‌ الهيئة‌ ، به‌ عربي‌، تأليف‌ در 913، شرح‌ بر التذكرة‌ النصيرية‌ في‌ الهيئة‌ خواجه‌ نصيرالدين‌ طوسي‌ است‌. ناياناسو كهوپاديايه‌ ، اين‌ كتاب‌ را در 1142/1729، به‌ زبان‌ سانسكريت‌ ترجمه‌ كرده‌ است‌ ( ايرانيكا ، همانجا). از شرح‌ بيرجندي‌ نسخه‌هاي‌ متعددي‌ در دست‌ است‌ ( رجوع کنید به فكرت‌، ص‌ 329؛ ايرج‌ افشار و دانش‌پژوه‌، ج‌ 1، ص‌ 389)؛ 12) شرح‌ الدرّالنّظيم‌ في‌ خواص‌ القرآن‌ الكريم‌ ، به‌ عربي‌، شرحي‌ است‌ بر رسالة‌ الدرّ النّظيم‌ في‌ خواص‌ القرآن‌ العظيم‌ عبدالله‌بن‌ اسعد يافعي‌. نخستين‌ اشاره‌ به‌ اين‌ شرح‌، در ترجمة‌ احمدبن‌ محمد سكاكي‌ از كتاب‌ الدرالنظيم‌ آمده‌ كه‌ تاريخ‌ شرح‌ را 921 دانسته‌ است‌، اما آقابزرگ‌ طهراني‌ (1403، ج‌ 13، ص‌ 245) تاريخ‌ اين‌ شرح‌ را 901 مي‌داند؛ 13) شرح‌ زيج‌ جديد سلطاني‌ ، به‌ فارسي‌، تأليف‌ 929، كه‌ آن‌ را با نامهاي‌ شرح‌ زيج‌ الغ‌بيگ‌ و شرح‌ مفصل‌ زيج‌ سلطاني‌ نيز خوانده‌اند (منزوي‌، 1348ـ1353 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 317). بخشهاي‌ مختلفي‌ از اين‌ رساله‌، جداگانه‌، رونويسي‌ شده‌ است‌ (ايرج‌ افشار و دانش‌پژوه‌، ج‌ 6، ص‌ 250؛ عرفانيان‌، ج‌ 10، ص‌ 159ـ160). از اين‌ شرح‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ زيادي‌ وجود دارد ( رجوع کنید به منزوي‌، 1348ـ1353 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 317ـ 318)؛ 14) شرح‌ الشمسية‌ ، به‌ عربي‌، تأليف‌ 924، شرح‌ بر كتاب‌ الشمسية‌ في‌ الحساب‌ نظام‌ اعرج‌ نيشابوري‌ (متوفي‌ 728) در رياضي‌ (براي‌ آگاهي‌ از نسخه‌هاي‌ خطي‌ اين‌ كتاب‌ رجوع کنید بهفكرت‌، ص‌ 344؛ گلچين‌ معاني‌، ج‌ 8، ص‌ 218)؛ 15) شرح‌ الفوائد البهائية‌ ، به‌ عربي‌، تأليف‌ 924، شرح‌ بر الفوائد البهائية‌ في‌ القواعد الحسابية‌ عمادالدين‌ عبدالله‌بن‌ محمدبن‌ عبدالرزاق‌ حاسب‌ معروف‌ به‌ ابن‌ خوام‌ (متوفي‌ 724)، در رياضي‌ (آقابزرگ‌ طهراني‌، 1403، ج‌ 13، ص‌ 336)؛ 16) شرح‌ المجسطي‌ يا شرح‌ تحرير المجسطي‌ ، به‌ عربي‌، تأليف‌ 921، شرح‌ بر تحرير المجسطي‌ * خواجه‌ نصيرالدين‌ طوسي‌. از اين‌ كتاب‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ گوناگوني‌ وجود دارد ( رجوع کنید بهدانش‌پژوه‌، 1358 ش‌، دفتر دهم‌، ص‌ 323؛ لوت‌، ج‌1، ص‌ 216). ميرزا نصيربن‌ عبدالله‌ طبيب‌، در 1169 (آقابزرگ‌ طهراني‌، 1403، ج‌ 13، ص‌ 142) و خيرالله‌ مهندس‌ (مفخرعالم‌، ص‌ 317) بر اين‌ شرح‌ حاشيه‌هايي‌ نوشته‌اند؛ 17) شرح‌ مختصر الهيئه‌ ، به‌ عربي‌، شرحي‌ است‌ بر ترجمة‌ عربي‌ خواجه‌ نصيرالدين‌ طوسي‌ از سي‌فصل‌ در معرفت‌ تقويم‌ خود با نام‌ مختصر الهيئه‌ . زمان‌ نگارش‌ اين‌ كتاب‌ معلوم‌ نيست‌. نسخه‌اي‌ از آن‌ به‌ شماره‌ add3589 در دانشگاه‌ كيمبريج‌ وجود دارد (براون‌، ص‌ 262) و آقابزرگ‌ طهراني‌ نيز (1403، ج‌ 14، ص‌ 61) به‌ وجود نسخة‌ ناقصي‌ از آن‌ در كتابخانة‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اشاره‌ كرده‌ است‌؛ 18) المختصر في‌ بيان‌ آلات‌ الرصد (كه‌ با رسالة‌ شمارة‌ 7 اين‌ مقاله‌ يكي‌ نيست‌)، به‌ عربي‌، تاريخ‌ نگارش‌ آن‌ نامعلوم‌ است‌ و تنها نسخة‌ شناخته‌ شدة‌ اين‌ كتاب‌ در كتابخانة‌ آصفيه‌ در هندوستان‌ نگهداري‌ مي‌شود (بهادر، ج‌ 1، ص‌ 656).منابع‌: محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهراني‌، الذريعة‌ الي‌ تصانيف‌ الشيعة‌ ، چاپ‌ علي‌نقي‌ منزوي‌ و احمد منزوي‌، بيروت‌ 1403/1983؛ همو، طبقات‌ اعلام‌ الشيعة‌: احياء الداثر من‌ القرن‌ العاشر ، چاپ‌ علي‌نقي‌ منزوي‌، تهران‌ 1366 ش‌؛ محمدحسين‌ آيتي‌، بهارستان‌: در تاريخ‌ و تراجم‌ رجال‌ قاينات‌ و قهستان‌ ، مشهد 1371 ش‌؛ ابوريحان‌ بيروني‌، كتاب‌ التفهيم‌ لاوائل‌ صناعة‌التنجيم‌ ، چاپ‌ جلال‌الدين‌ همائي‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ احمد احمدي‌ بيرجندي‌، «ملاعبدالعلي‌ بيرجندي‌ دانشمند علوم‌ رياضي‌ و جغرافيا»، نشرية‌ دانشكدة‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي‌ دانشگاه‌ مشهد ، ش‌2 (بهار 1351)؛ ايرج‌ افشار، «فهرستنامة‌ اهم‌ متون‌ كشاورزي‌ در زبان‌ فارسي‌»، آينده‌ ، سال‌8 ، ش‌10 (دي‌ 1361)؛ ايرج‌ افشار و محمدتقي‌ دانش‌پژوه‌، فهرست‌ كتابهاي‌ خطي‌ كتابخانة‌ ملي‌ ملك‌ ، تهران‌ 1352 ش‌ ـ ؛ امين‌ احمد رازي‌، هفت‌ اقليم‌ ، چاپ‌ جواد فاضل‌، تهران‌ ] بي‌تا. [ ؛ اسماعيل‌ بغدادي‌، هدية‌العارفين‌ ، ج‌1، در حاجي‌خليفه‌، كشف‌الظنون‌ ، ج‌5، بيروت‌ 1410/1990؛ ميرعثمان‌ علي‌خان‌ بهادر، فهرست‌ مشروح‌ بعض‌ كتب‌ نفيسة‌ قلمية‌ مخزونة‌ كتب‌خانة‌ آصفيه‌ سركار عالي‌ ، حيدرآباد دكن‌ 1357؛ عبدالعلي‌بن‌ محمد بيرجندي‌، «اسطرلاب‌: رساله‌ در معرفت‌ صنعت‌ اسطرلاب‌ شمالي‌ و جنوبي‌»، با مقدمة‌ مهراب‌ اكبريان‌، ماهنامة‌ فرهنگي‌ سيمرغ‌ ، سال‌1، ش‌4 (ارديبهشت‌ 1369)؛ عبدالحسين‌ حائري‌، فهرست‌ كتابخانة‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ ، ج‌19، تهران‌ 1350 ش‌؛ غياث‌الدين‌بن‌ همام‌الدين‌ خواندمير، تاريخ‌ حبيب‌السير ، چاپ‌ محمد دبيرسياقي‌، تهران‌ 1353 ش‌؛ محمدتقي‌ دانش‌پژوه‌، فهرست‌ ميكروفيلمهاي‌ كتابخانة‌ مركزي‌ دانشگاه‌ تهران‌ ، ج‌1، تهران‌ 1348 ش‌؛ همو، نسخه‌هاي‌ خطي‌ ، دفتر دهم‌، تهران‌ 1358 ش‌؛ غلامعلي‌ عرفانيان‌، فهرست‌ كتب‌ خطي‌ كتابخانة‌ مركزي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ ، ج‌10، مشهد 1362 ش‌؛ محمد آصف‌ فكرت‌، فهرست‌ الفبائي‌ كتب‌ خطي‌ كتابخانة‌ مركزي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ ، مشهد 1369 ش‌؛ ابوالقاسم‌ قرباني‌، زندگينامة‌ رياضيدانان‌ دورة‌ اسلامي‌: از سدة‌ سوم‌ تا سدة‌ يازدهم‌ هجري‌ ، تهران‌ 1365 ش‌؛ احمد گلچين‌ معاني‌، فهرست‌ كتب‌ خطي‌ كتابخانة‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ ، ج‌8 ، مشهد1350 ش‌؛ مظفربن‌ قاسم‌ گنابادي‌، تنبيهات‌ المنجمين‌ ، چاپ‌ سنگي‌ ] ايران‌ [ 1284؛ خانبابا مشار، فهرست‌ كتابهاي‌ چاپي‌ فارسي‌ ، تهران‌ 1352 ش‌؛ مفخر عالم‌، «آثار ملاعبدالعلي‌ بيرجندي‌»، نشرية‌ دانشكدة‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي‌ مشهد ، ش‌14 (بهار 1354)؛ احمد منزوي‌، فهرست‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ فارسي‌ ، تهران‌ 1348ـ1353ش‌؛ همو، فهرست‌ نسخه‌هاي‌خطي‌ مركز دائرة‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامي‌ ، ج‌1، تهران‌ 1377 ش‌؛ همو، فهرستوارة‌ كتابهاي‌ فارسي‌ ، تهران‌ 1374 ش‌ ـ ؛ محسن‌ ناجي‌ نصرآبادي‌، «ملاعبدالعلي‌ بيرجندي‌ و تأملي‌ ديگر در كتاب‌ ابعاد و اجرام‌»، آينة‌ پژوهش‌ ، سال‌ 9، ش‌2 (خرداد ـ تير 1377)؛W. Ahlwardt, Handschriften-Verzeichnisse Koniglichen Bibliothek zu Berlin: Verzeichniss der arabischen Handschriften , Berlin 1893; Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur , Leiden1943-1949, Supplementband , 1937-1942; E. G. Browne, A hand-list of the Muhammadan manuscripts in the Library of the University of Cambridge , Cambridge 1900; Encyclopaedia Iranica , s.v. ـ Abd- Al - ـ A l ¦âB Moh ¤ammad B H ¤osayn BirJandi (by D. Pingree); Otto Loth, A catalogue of the Arabic manuscripts in the library of the India office , vol. I, London 1877; Charles Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum , London 1966; Ayd ân Say âl â, The observatory in Islam , Ankara 1960; Charles Ambrose Storey, Persian literature: a bio-bibliographical survey , vol. II, pt. I, Lo1972; Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre werke , Leipzig 1900.
نظر شما
مولفان
فريد قاسملو ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده