بید

معرف

بيد# (فارسي‌ ميانه‌ wed ، اوستايي‌ vaetay ؛ در گويشهاي‌ ايراني‌: پشتو we la ، بلوچي‌ ged ، خوانساري‌/ محلاّ تي‌ vid ، سُرخه‌اي‌/ سَنگسري‌/ لاسگردي‌/ نطنزي‌ ¦ i v ، كُردي‌ ¦ i b / i v ، سمناني‌ a i v ، فَريزَنْدي‌ vej ، يَرَني ‌ ve ، و جز اينها؛ خويشاوند با سنسكريت‌ vitika و يوناني ‌itea ؛ براي‌ نامهاي‌ محلي‌ انواع‌ بيد رجوع کنید به دنبالة‌ مقاله‌)، نامي‌ مشترك‌ براي‌ همة‌ انواع‌ درختان‌ و درختچه‌هاي‌ جنسِ L. Salix (از خانوادة‌ بيديان‌ ) در فارسي‌.
متن
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده