بیخود

معرف

صِ سيتل‌سينگ‌، از منشيان‌ و سرايندگان‌ صوفي‌ مسلك‌ شبه‌قارة‌ هند
متن
بيخود ، تخلصِ سيتل‌سينگ‌، از منشيان‌ و سرايندگان‌ صوفي‌ مسلك‌ شبه‌قارة‌ هند. مؤلف‌ نگارنامه‌ (متوفي‌ 1090) او را از دبيران‌ عصر اورنگ‌ زيب‌ (حك : 1068ـ 1118) شمرده‌ است‌ (سيدمحمد عبدالله‌، ص‌ 82). وي‌ مذهب‌ هندو داشته‌ (همان‌، ص‌ 219) ولي‌ آثاري‌ كه‌ از او بر جاي‌ مانده‌ حاكي‌ از پيوند عميق‌ او با عرفان‌ اسلامي‌ است‌. آثار بيخود كه‌ جملگي‌ به‌ فارسي‌ است‌ عبارت‌اند از: 1) نكات‌ بيخود ؛ 2) شرح‌ بعضي‌ اشعار فصوص‌ الحكم‌ ابن‌عربي‌ ؛ 3) شرح‌ ام‌الاسماء ؛ 4) رموز العارفين‌ ؛ 5) مستزادات‌ ؛ 6) ديوان‌ اشعار ، مشتمل‌ بر غزليات‌، رباعيات‌، مفردات‌ و مقطعات‌، گردآوردة‌ «خاكي‌» در 1263 با عنوان‌ خيال‌ بيخود (موزة‌ ملي‌ پاكستان‌، ص‌ 479؛ منزوي‌، ج‌ 8، ص‌ 1255).رام‌ سيتاسينگ‌ متخلص‌ به‌ «فكرت‌»، از مريدان‌ و شاگردان‌ او، كتابي‌ به‌ فارسي‌ به‌ نام‌ حقيقتهاي‌ بيخود در شرح‌ احوال‌ بيخود نگاشته‌ است‌. اين‌ كتاب‌ در 1848 ميلادي‌ در لكهنو چاپ‌ سنگي‌ شده‌ است‌ (مشار، ج‌ 2، ستون‌ 1788؛ سيدمحمد عبدالله‌، ص‌ 185).منابع‌: سيدمحمد عبدالله‌، ادبيات‌ فارسي‌ در ميان‌ هندوان‌ ، ترجمة‌ محمد اسلم‌خان‌، تهران‌ 1371 ش‌؛ خانبابامشار، فهرست‌ كتابهاي‌ چاپي‌ فارسي‌ ، تهران‌ 1350ـ 1355 ش‌؛ احمد منزوي‌، فهرست‌ مشترك‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ فارسي‌ پاكستان‌ ، اسلام‌آباد 1362ـ1370 ش‌؛ موزة‌ ملي‌ پاكستان‌، فهرست‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ فارسي‌ موزة‌ ملي‌ پاكستان‌ ( كراچي‌ )، نگاشتة‌ عارف‌ نوشاهي‌، اسلام‌آباد 1362 ش‌.
نظر شما
مولفان
اكبر ثبوت‌ ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده