پای‌ ین‌ ـ هو (محمد ایوب‌)

معرف

ر مشهور شورشهاي‌ مسلمانان‌ شمال‌ غربي‌ چين‌ بر ضد حكومت‌ چينگ‌ منچو در دهه‌هاي‌ 1860 و 1870
متن
پاي‌ يِن‌ ـ هو (محمّد ايوب‌)، رهبر مشهور شورشهاي‌ مسلمانان‌ شمال‌ غربي‌ چين‌ بر ضد حكومت‌ چينگ‌ منچو در دهه‌هاي‌ 1860 و 1870. او در 1257/1841 در چينگ‌ ـ يانگ‌ در استانِ شنسي‌ در خانواده‌اي‌ قديمي‌ و روحاني‌ زاده‌ شد. در 1279/1862 به‌ شورشيان‌ مسلمان‌ در استان‌ شنسي‌ پيوست‌. به‌ سبب‌ مهارتهاي‌ نظامي‌ و پيشينة‌ خانوادگي‌اش‌، در زمرة‌ يكي‌ از هجده‌ رهبر شورشيان‌ درآمد. پس‌ از اينكه‌ بيشتر اين‌ رهبران‌ به‌ نيروهاي‌ امپراتور پيوستند يا به‌ دست‌ آنها كشته‌ شدند، پاي‌ ين‌ ـ هو فرماندهي‌ كل‌ عمليات‌ جنگي‌ بر ضد حكومت‌ منچو را برعهده‌ گرفت‌. هنگامي‌ كه‌ برخي‌ از هم‌ مسلكان‌ قديمي‌اش‌ در 1286/ 1869 به‌ وي‌ پشت‌ كردند، از شنسي‌ بيرون‌ رانده‌ شد و به‌ قواي‌ ما هوا ـ لونگ‌ در چينچي‌ ـ پائو ، كانسو ، پيوست‌. اما وقتي‌ كه‌ پي‌برد ما هوا ـ لونگ‌ نيز قصد تسليم‌ شدن‌ دارد، او را ترك‌ كرد. سپس‌ پاي‌ ين‌ ـ هو و سپاهيانش‌ منطقة‌ پيرامون‌ هسي‌ ـ نينگ‌ را گرفتند، اما در 1290/1873 تسو تسونگ‌ ـ تانگ‌ ، ژنرال‌ كارآزموده‌ در برقراري‌ آرامش‌، آنها را بيرون‌ راند. پاي‌ ين‌ ـ هو و همراهانش‌ به‌ تركستان‌ چين‌ گريختند و در آنجا به‌ نيروهاي‌ يعقوب‌بيگ‌ * پيوستند و به‌ او در دفاع‌ از دزونگاري‌ كمك‌ كردند. بار ديگر تسو آنها را شكست‌ داد. در 1294/1877 يعقوب‌بيگ‌ در كورلا (به‌ علتي‌ ناشناخته‌) درگذشت‌. اين‌ امر فروپاشي‌ امارت‌ كاشغر را تسريع‌ كرد. پاي‌ و پيروانش‌ كه‌ بسيار ضعيف‌ شده‌ بودند، ناگزير به‌ كوچا و سپس‌ به‌ سوي‌ باختر به‌ آق‌سو ، اوش‌ تورفان‌ و سرانجام‌ به‌ درّة‌ رود نارين‌ در روسيه‌ گريختند و در آنجا پناهنده‌ شدند. در 1297/1879 به‌ سوي‌ پيشپك‌ (فرونزه‌ كنوني‌؛ رجوع كنيد به بيشكك‌ * ) حركت‌ كردند. گفته‌ مي‌شود كه‌ پاي‌ ين‌ ـ هو در اين‌ مكان‌ در 17 رمضان‌ 1300/ 22 ژوئية‌ 1882 بر اثر بيماري‌ درگذشت‌.اكنون‌ اولاد پاي‌ و پيروانش‌ از تيرة‌ اصلي‌ اقليّت‌ دونگان‌ در جمهوريهاي‌ قرقيزستان‌، قزاقستان‌ و ازبكستان‌ زندگي‌ مي‌كنند. پژوهشهاي‌ اخير نشان‌ مي‌دهد كه‌ آنها هويّت‌ قومي‌ خود و برخي‌ از عناصر اسلام‌ چيني‌ را حفظ‌ كرده‌اند. نخستين‌ مساجد آنها به‌ سبك‌ چيني‌ ساخته‌ شد و آنان‌ هنوز به‌ لهجه‌هاي‌ شنسي‌ و كانسو گفتگو مي‌كنند و زبان‌ چيني‌ را با الفباي‌ سيريليك‌ به‌ كار مي‌برند.منابع‌:Hui-Min Chi-I ed. Pai Shou-I, III-IV, Shanghai, Shen- Chou Kou-K'uan-She 1952; Kan-Ning-Ch'ing Shih-Lueh ) گزارشهاي‌ تاريخي‌ دربارة‌ ايالات‌ كانسو، نينگ‌ هسي‌ و چينگهاي‌ ), ed.Mu Shou-Chi, repr. of 1936 ed., Taipei, Kuang-Wen 1973; Kansu Hsin T'ung -Chih ) فرهنگ‌نوين‌ جغرافيايي‌ايالت‌كانسو ), ed. An Wei-Chun et al., [n.p.] 1909; P'ing-Ting Shen-Kan Sinkiang Fang-Lueh) اسنادي‌ دربارة‌ سركوب‌ شورشيان‌ درشنسي‌ ،كانسو و سينكيانگ‌ ), ed. I. Hsin et al., repr. of 1896 ed., Taipei, Cheng-Wen 1968; Svetlana Rimsky-Korsakoff Dyer, Soviet Dungan kolkhozes in the Kirghiz S.S.R. and the Khazakh S. S. R., Canberra 1979; Shensi HsuT'ung-Chi Kao) فرهنگ‌ نوين‌ جغرافيايي‌ ايالت‌ شنسي‌ ) ، ed. Sung Po-Lu et al., repr. of 1934 ed. Taipei, Hua-Wen 1969; Sinkiang T'u- Chih ) فرهنگ‌ جغرافيايي‌ ايالت‌ سينكيانگ‌ ) , ed. Wan Shu-Tan, revised ed., T'ien-Chin, Po-Ai 1911; Tso Tsung-T'ang, Tso Wen-Hsing-Kung Ch'uan-Chi), (مجموعة‌ آثار تسوتسونگ‌ ـ تانگ‌) repr. of 1907 ed., Taipei, Wen-Hai 1979.
نظر شما
مولفان
چانگ‌ ـ كوان‌ لين‌ ( د. اسلام‌ ) ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده