پالن‌پور

معرف

گذشته‌ ايالتي‌ اميرنشين‌ با حكومت‌ اسلامي‌ در هند
متن
پالَن‌پور ، در گذشته‌ ايالتي‌ اميرنشين‌ با حكومت‌ اسلامي‌ در هند. پالن‌پور امروزه‌ جزو ايالت‌ گجرات‌ اتحادية‌ هند است‌ اما در دوران‌ هند بريتانيا جزو ناحية‌ اداري‌ ايالتهاي‌ هندغربي‌ بود. منطقه‌اي‌ كه‌ در گذشته‌ به‌ كاتهياوار ] رجوع كنيد به جوناگر * [ معروف‌ بود، با نواحي‌ كوچ‌ و پالن‌پور، قلمرو اين‌ ناحية‌ اداري‌ را تشكيل‌ مي‌داد. ايجاد اين‌ ناحيه‌ در مهر 1303/ اكتبر 1924، نشانة‌ پايان‌ سلطة‌ سياسي‌ حكومت‌ بمبئي‌ و آغاز مناسبات‌ مستقيم‌ با حكومت‌ هند بود. ناحية‌ اداري‌ پالن‌پور قديم‌ ـ كه‌ مركز آن‌ در شهر پالن‌پور بود ـ شامل‌ گروهي‌ از ايالتهاي‌ گجرات‌ * مي‌شد كه‌ بين‌ َ25 ْ23 و َ41 ْ24 شمالي‌ و َ16 ْ71 و َ46 ْ71 شرقي‌ قرار داشتند. اين‌ ناحيه‌ از شمال‌ به‌ ايالتهاي‌ اودايپور و سروهي‌ در ] ناحية‌ [ راجپوتانا/ راجپوتانه‌، از مشرق‌ به‌ ناحية‌ اداري‌ مهي‌كانتها ، از جنوب‌ به‌ ايالت‌ بروده‌ و ] شبه‌جزيرة‌ [ كاتهياوار، و از مغرب‌ به‌ رن‌ و كوچ‌ محدود مي‌شد.در اواخر قرن‌ دهم‌/ شانزدهم‌، پَتهانهاي‌ لوهاني‌ ــ كه‌ بعدها به‌ جالوري‌ / جهالوري‌ معروف‌ شدند ــ ايالت‌ پالن‌پور را تصرف‌ كردند ] پتهان‌ يا پَتان‌، نامي‌ است‌ كه‌ در هند به‌ افغانها داده‌ شده‌ است‌ [ . گزارش‌ كوتاهي‌ از تاريخ‌ اين‌ ايالت‌ در دورة‌ فرمانروايان‌ مغول‌، در ) فرهنگ‌ جغرافيايي‌ بمبئي‌ ( (ج‌ 5، ص‌ 318ـ324) و مرآت‌ احمدي‌ (گ‌ 741) موجود است‌. مناسبات‌ بريتانيا با اين‌ ايالت‌ به‌ 1224/ 1809 بازمي‌گردد، كه‌ نفوذ بريتانيا به‌ ايجاد توافقهايي‌ براي‌ پرداخت‌ خراج‌ به‌ «گايكوار » بروده‌ ( رجوع كنيد به بروده‌ * ) انجاميد (ايچيسون‌، ج‌ 6، ش‌ 89) كه‌ با امضاي‌ موافقت‌نامه‌اي‌ در محرم‌ 1233/ 28 نوامبر 1817 (همان‌، ج‌6، ش‌91) رسميت‌ يافت‌. در 1264/ 1848، انتصاب‌ مأمور از جانب‌ گايكوار ملغي‌ شد و امور مالي‌ ايالت‌ تا 1291/ 1874 تحت‌ نظر بريتانيا بود، و در آن‌ زمان‌ اختيار مديريت‌ امور مالي‌ فرماندار پالن‌پور به‌ خود وي‌ اعطا شد.حكومت‌ پالن‌پور تا 1326 ش‌/ 1947 به‌ دست‌ اميران‌ آن‌ بود. در اين‌ زمان‌ پتهانهاي‌ لوهاني‌، ايالتهاي‌ اميرنشين‌ را در اتحادية‌ هند ادغام‌ كردند. در 1312 ش‌/ 1933، جمعيت‌ آن‌ 179 ، 264 تن‌ بود كه‌ 000 ، 245 تن‌ به‌ گجراتي‌ سخن‌ مي‌گفتند. پراكندگي‌ جمعيت‌ براساس‌ مذهب‌ چنين‌ بود: هندوها 714 ، 222 تن‌؛ مسلمانان‌ 690 ، 28 تن‌؛ و جين‌ها 542 ، 12 تن‌. پس‌ از «تقسيم‌»، بسياري‌ از مسلمانان‌ به‌ پاكستان‌ مهاجرت‌ كردند ] امروزه‌ پالن‌پور شهري‌ است‌ كوچك‌ در شمال‌ شرقي‌ ايالت‌ گجرات‌ بر سر راه‌ ارتباطي‌ و راه‌آهن‌ احمدآباد به‌ گاندي‌نگر (مركز ايالت‌ راجستان‌). جمعيت‌ آن‌ در 1991، 657 ، 80 تن‌ بوده‌ است‌ ( ) اطلس‌ بريتانيكا ( ، ص‌307) [ .منابع‌: علي‌ محمدخان‌، مرآت‌ احمدي‌ ، نسخة‌ خطي‌ كتابخانة‌ ديوان‌ هند، ] بخش‌ [ اته‌، ش‌3597ـ3599؛C. U. Aitchison, Treaties, engagements and sanads , VI, 1909; [ Britannica atlas , Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1996]; Census of India , X: The Western States Agency , Bombay 1933; Gazetteer of the Bombay presidency , V, Bombay 1880; Imperial gazetteer of India 2 , XIX, 345-355; Selections from the records of the Bombay Government , no. XXV, 1856.
نظر شما
مولفان
ك‌. كالين‌ ديويس‌ ( د.اسلام‌ ) ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده