پالرمو رجوع کنید به بلرْم‌

معرف

پالرمو رجوع كنيد به بَلَرْم‌#

متن

پالرمو رجوع كنيد به بَلَرْم‌

نظر شما