پالما رجوع کنید به میورقه‌

معرف

پالما رجوع كنيد به مَيورقه‌#

متن

پالما رجوع كنيد به مَيورقه‌

نظر شما