پاجه‌جی‌زاده‌ عبدالرحمان‌بن‌ سلیم‌

معرف

ب‌ و پژوهشگر عراقي‌ قرن‌ سيزدهم‌ و چهاردهم‌
متن
پاجه‌جي‌زاده‌ ، عبدالرحمان‌بن‌ سليم‌ ، اديب‌ و پژوهشگر عراقي‌ قرن‌ سيزدهم‌ و چهاردهم‌. منابع‌، او را موصلي‌تبار معرفي‌ كرده‌اند (بغدادي‌، ج‌2، ستون‌ 153؛ زركلي‌، ج‌3، ص‌307؛ كحاله‌، ج‌5، ص‌139).پاجه‌جي‌زاده‌ در 1248 در بغداد متولد شد (بغدادي‌؛ زركلي‌،همانجاها؛ قس‌ بروكلمان‌، ) ذيل‌ ( ، ج‌2، ص‌506 و كحاله‌، ج‌5، ص‌139 كه‌ سال‌ تولد او را به‌ اشتباه‌ 906 دانسته‌اند). از چگونگي‌ تحصيل‌ و نام‌ استادان‌ و ديگر خصوصيات‌ زندگي‌ او اطلاعات‌ بسيار اندكي‌ در دست‌ است‌. منابع‌ نيز در اين‌ باره‌ اطلاعي‌ به‌دست‌ نمي‌دهند. آنچه‌ از منابع‌ برمي‌آيد گوياي‌ اين‌ است‌ كه‌ گرايش‌ وي‌ به‌ سياست‌ و اقتصاد بيشتر از علم‌ و دين‌ بوده‌ و او با حاكمان‌ دولت‌ عثماني‌ ارتباط‌ نزديك‌ داشته‌ است‌. پاجه‌جي‌زاده‌، در زماني‌ نامشخص‌ از حيات‌ خود، رئيس‌ دادگاه‌ بازرگاني‌ بغداد بوده‌ است‌ (زركلي‌؛ بروكلمان‌، همانجاها). در 1325، امتياز راه‌اندازي‌ شركت‌ سهامي‌ ترامواي‌ كوفه‌ به‌ نجف‌ را از ابوبكر حازم‌بك‌، والي‌ بغداد، دريافت‌ كرد (عزّاوي‌، ج‌8، ص‌155). پاجه‌جي‌زاده‌ پس‌ از آن‌، به‌ عنوان‌ نمايندة‌ مردم‌ بغداد در مجلس‌ قانونگذاري‌ عثماني‌، برگزيده‌شد (همان‌، ج‌8، ص‌231؛ زركلي‌، همانجا). وي‌ در 1330در سن‌ 82 سالگي‌ درگذشت‌ (عزّاوي‌؛ زركلي‌، همانجاها). از پاجه‌جي‌زاده‌ تأليفي‌ در ردّ نظريات‌ مسيحيت‌ با نام‌ الفارق‌ بين‌ المخلوق‌ و الخالق‌ باقي‌ است‌ كه‌ در دو مجلد در 1322 در قاهره‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌ (عوّاد، ج‌2، ص‌243؛ بغدادي‌؛ كحاله‌، همانجاها). از اعقاب‌ وي‌ كساني‌ همچون‌ موسي‌ كاظم‌ پاجه‌جي‌زاده‌ مدير دانشكدة‌ حقوق‌ بغداد، نعمان‌ چلبي‌ پاجه‌جي‌زاده‌ و دكتر عبدالهادي‌ پاجه‌جي‌زاده‌ از معاريف‌ بغدادند (عزّاوي‌، ج‌8، ص‌155، پانويس‌ 2، ص‌231).منابع‌: اسماعيل‌ بغدادي‌، ايضاح‌ المكنون‌ ، ج‌2، در حاجي‌خليفه‌، كشف‌الظنون‌ ، ج‌4، بيروت‌ 1410/1990؛ خيرالدين‌ زركلي‌، الاعلام‌ ، بيروت‌ 1980؛ عباس‌ عزّاوي‌، تاريخ‌ العراق‌ بين‌ احتلالين‌ ، بغداد 1353ـ1376/ 1935ـ1956، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1369 ش‌؛ كوركيس‌ عَوّاد، معجم‌المؤلفين‌ العراقيين‌ ، بغداد 1969؛ عمررضا كحاله‌، معجم‌المؤلفين‌ ، دمشق‌ 1957ـ1961، چاپ‌ افست‌ بيروت‌ ] بي‌تا. [ ؛Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur , Leiden 1943-1949, Supplementband , 1937-1942.
نظر شما
مولفان
عبدالله‌ كياني‌ فريد ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده